ПРОГРАМА

розвитку ВЗОШ І-ІІІ ступенів №3

на 2013-2018 рр.

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ШКОЛИ

У сучасному світі освіта стає одним з найважливіших факторів, що забезпечують економічне зростання, соціальну стабільність, розвиток інститутів громадянського суспільства.


Накопичення людського капіталу створює потенціал для сталого економічного розвитку країни та підвищення добробуту її громадян. Соціальна ситуація в нашій країні серйозно змінилась. Україна стає відкритою, будує громадянське суспільство, переходить до інноваційної економіки.


Освітня ситуація під впливом економічних, соціальних і культурних факторів постійно змінюється. Йде модернізація загальної освіти, перехід на нові стандарти, вносяться зміни до Закону «Про освіту», змінюються підходи до перепідготовки педагогічних кадрів, істотно змінюються діти та молодь, їх ставлення до освіти, підвищується відповідальність закладів освіти перед суспільством, стрімко зростає конкуренція між школами по прийому в перші і десяті класи, пред'являються нові вимоги до професійної діяльності педагогічних працівників, зростає інтерес до якості життя, одним з аспектів якого є якість освіти. Завтрашній день України багато в чому визначається тим, яку освіту отримає молодь сьогодні. Сучасна школа повинна бути інноваційною, чутливо реагувати на все, що відбувається в суспільстві, розвиватися, займаючи випереджальну позицію.

ПРОГРАМА розвитку ВЗОШ №3 на 2013-2018 роки розроблена у відповідності з такими нормативними документами:

· Закони України:

- „Про освіту”;

- „Про загальну середню освіту”

- „Про Національну програму інформатизації” ;

- „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”;

- „Про молодіжні та дитячі громадські організації”;

- „Про охорону дитинства”;

- „Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”;

- „Про захист персональних даних”.

· Указ Президента України:

- від 30.09.2010 № 926/2010 „Про заходи щодо забезпе­чення пріоритетного розвитку освіти в Україні”

§ Постанови Кабінету Міністрів України:

- від 28.03.2002 № 379 „Про затвердження Державної програми “Вчитель”;

- від 14.01.2004 № 24 „Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти”;

- від 29.03.2006 № 373 „Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах”.

- від 08.11.2007 № 1304 „Про затвердження Порядку функціонування державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти”;

- від від 29.07.2009 № 784 „Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки „Безбар'єрна Україна”;

- від 27.08.2010 № 777 „Про затвердження Положення про освітній округ”;

- від 27.08.2010 № 778 „Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад”;

- від 27.08.2010 № 779 „Деякі питання організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у зв’язку з переходом на 11-річний строк навчання”;

§ Розпорядження Кабінету Міністрів України:

- від 27.08.2010 №1718-р „Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів”;

- від 27.08.2010 № 1720-р „Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року”.

- від 27.08.2010 № 1722-р „Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року”;

-

§ Накази Міністерства освіти і науки України:

- від 13.09. 2010 № 868 „Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 785”;

- від 01.10.2010 № 912 „Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти”.

Соціально-педагогічна місія школи

Будуємо школу рівних можливостей для всіх; школу в якій навчаються поряд обдаровані діти в тій чи іншій галузі та «звичайні»; школу, яка буде намагатися дати можливості для розвитку кожній дитині та розвинути її так, щоб вона була успішною в житті. Тобто щоб дитина, навчаючись в школі, змогла набути всі життєві компетенції в тому обсязі, в якому вони їй потрібні для її успішного становлення.

Розвиток-наше кредо. І не "загальний розвиток", а розвиток творчого потенціалу, і не спеціально відібраних дітей, а усіх, тому що ми віримо, що кожна дитина обдарована і талановита.

Наша формула: "Допоможи мені це зробити самому". Вчитель допомагає учневі вчитися, пізнавати себе і світ. Учитель, який не виховує, а допомагає учневі шукати себе кращого, який не «тисне» на учня, а створює йому умови для вільного самовизначення, не принижує його, а окрилює. Такий підхід дає можливість створити школу компетентнісного розвитку і самовдосконалення з ідеалом вільної, життєлюбної, талановитої особистості.

Саме в такій школі ми зможемо надати нашим вихованцям якісну освіту.

Сучасний підхід до стратегії розвитку освіти наголошує, що якість освіти є найефективнішим засобом для задоволення освітніх потреб суспільства, сім'ї, дитини. Якість оцінюється моральними та ринковими категоріями, це не тільки якість кінцевих результатів, але й всіх процесів, які впливають на кінцевий результат. Тому управління нашою школою буде зосереджуватися на управлінні якістю освіти. А це означає співвіднесення результатів роботи школи з метою, яку колектив школи поставив перед собою.

Саме виховання компетентної, відповідальної за своє життя людини і буде головним завданням нашої школи.

Перспективна модель випускника

Навчально – виховний процес у ВЗОШ І-ІІІ ст. №3 спрямований на формування у випускника школи якостей, необхідних для життєвого та професійного визначення:

· Орієнтації у сучасних реаліях і підготовленості до життя у ХХІ столітті.

· Здатність до самовизначення, саморозвитку, самоосвіти.

· Вільне володіння двома іноземними мовами.

· Наявність життєвого досвіду спілкування, роботи в колективі, під керівництвом, самостійно, з літературою.

· Високий рівень освіченості, культури, здатність до творчої праці, професійного розвитку, застосування комунікативних компетенцій, упровадження у своїй діяльності ІКТ.

· Вільне володіння комп’ютером, високий рівень культури користування ІКТ.

· Готовність до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринку праці.

· Сформовані трудова та моральна життєва мотивації, активна громадянська і професійна позиції.

Мета Програми

Створення умов для забезпечення в школі сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільстві, запитів особистості й потреб держави; забезпечення ефективного управління розвитком загальноосвітнього закладу.

Завдання Програми

· Формування інформаційно – комунікаційної та комунікативної компетентностей учнів.

· Запровадження освітніх інновацій, інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій.

· Розвиток профільності навчання.

· Впровадження здоров’язберігаючої технології в навчально – виховний процес.

· Створення толерантного середовища у навчальному закладі.

· Розвиток комунікативних здібностей учнів.

· Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді.

· Підтримка дітей і молоді з особливими потребами.

· Забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів із метою інтенсифікації розвитку й удосконалення освітнього середовища.

· Розвиток міжрегіонального та міжнародного партнерства.

· Приведення матеріально-технічногої стану школи у відповідність із потребами сучасної освіти.

· Захист та забезпечення прав дитини, громадянська освіта, підготовка учнів до життя у соціумі.

Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання:

1. Створити ефективну, постійно діючу систему безперервної освіти та самоосвіти педагогів, через курси підвищення кваліфікації та активну участь в роботі методичних служб школи, району та міста, участі в різноманітних педагогічних конкурсах.

2. Створити механізм самопроектування школою своєї подальшої життєдіяльності.

3. Оптимізувати систему валеологічного та психологічного супроводу навчального процесу, створити умови для фізичного розвитку особистості, що веде здоровий спосіб життя.

4. Розробити ефективний механізм узгодження цілей і наступності між блоками: дошкільна та початкова освіта, початкова та основна, основна та середня, середня та вища.

5. Створити комплекс умов для духовно-творчого розвитку індивідуальності кожного учня на основі знайомства з духовними цінностями української культури.

6. Оптимізувати систему дидактичного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу.

7. Продовжити роботу з диференціації освіти, створити умови для формування індивідуальних «освітніх маршрутів» учнів школи в умовах допрофільної та профільної освіти.

8. Створити умови для встановлення міцних інтеграційних зв'язків між системою основної та додаткової освіти, прагнути до розробки нових освітніх та навчальних програм на інтегративній основі.

9. Розробити систему активного включення сім'ї в процес самовизначення і самореалізації учнів відповідно до традицій національного сімейного виховання.

10. Сформувати орієнтацію учнів на розвиток прагнення до духовного вдосконалення і самовдосконалення.

11. Сприяти розвитку особистості, яка самостійно навчається раціональних прийомів опанування знань, наукової інформації.

2. АНАЛІЗ СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ ВЗОШ І-ІІІ ст. №3 у 2006-2017 рр.

Сильні сторони організації Можливості організації у зовнішньому середовищі
Школа працює з 1976 року. Має потужний педагогічний колектив: всього – 81, вчителів-методистів – 20, старших вчителів – 19, звання Заслужений вчитель – 1. Працює за власною Концепцією розвитку школи на 2006-2012р.р. Створена і працює програма «Талант + творчість» для роботи з обдарованими дітьми. Створено і працює шкільне наукове товариство учнів «Сузір’я». Створена і працює програма виховної роботи 2006-2012р.р. Пропонує і напрацьований досвід з різних факультативів і спецкурсів за вибором, спортивних секцій. Працює за програмою профільного навчання. Початкова школа є учасником науково-педагогічного проекту «Росток». Творча співпраця з Академією педагогічних наук. Творча співпраця з Інститутом інноваційних технологій. Достатнє програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу. Користується авторитетом у місті і районі (ІІ рейтингове місце). Має усталені традиції. Якісна підготовка конкурентноспроможних учнів. Позитивний імідж школи. Діяльне самоврядування. Кабінетна система. Сучасний комп’ютерний клас. Сучасний методичний кабінет, оснащений мультимедійною системою. Сучасна комп’ютеризована бібліотека. Сучасний спортивний зал. Шкільне телебачення «Відеоклас-продакшн». Шкільна преса. Газета «Спалах». Газети класних колективів. Співпраця з творчими організаціями (книжкові видавництва, поетичні спілки тощо). Розширення мережі профільних класів. Розширення мережі факультативів і спецкурсів за вибором. Інтеграція з іншими навчальними закладами (співпраця з ВНЗ, ПТУ, середніми спеціальними навчальними закладами). Вихід з освітніми проектами на рівень області, Міністерства освіти і науки України. Можливість розширення співпраці з різними організаціями м. Вишневого і району.
Слабкі сторони організації Загрози організації з боку зовнішнього середовища
Недостатнє фінансування (поточних ремонтів, поповнення бібліотечного фонду тощо). Педагогічний колектив переважно середнього віку. Недостатня кількість педагогів-чоловіків. Невелика кількість молодих спеціалістів. Посилення конкуренції на ринку освітніх послуг. Відбуваються зміни державної політики у галузі освіти. Нестабільна демографічна ситуація у країні. Старий мікрорайон.

Досягнення школи:

· Склалася варіативна система освіти, спрямована на задоволення освітніх потреб учнів, школа реалізує розширені і поглиблені програми.

· Розвивається система виховання, існує дитячий актив, учнівське самоврядування.

· Створена система додаткової освіти (факультативи, спецкурси, курси за вибором), розроблено відповідні програми.

· У закладі створено інформаційне середовище: шкільна газета, телебачення, веб-сайт.

· Школа має соціальних партнерів, досвід і умови для організації навчального процесу на основі мережевої взаємодії.

· Школа надає можливості для навчання дітям з вадами здоров'я.

· Накопичено досвід організації науково-дослідної діяльності учнів, публічної презентації та стимулювання їх досягнень, розвитку творчих здібностей учнів з усіх предметів навчального плану.

Проблеми та негативні тенденції:

1. Необхідність розвитку матеріально-технічної бази закладу, приведення її у відповідність із сучасними вимогами.

2. Проблеми переходу школи на фінансово-господарську самостійність, економічної ефективності діяльності закладу.

3. Різний рівень соціальної та творчої активності дітей.

4. Необхідність пошуку шляхів ефективного навчання групи дітей з низькою мотивацією та проблемами розвитку.

5. Необхідність покращення роботи з обдарованими дітьми.

6. Недостатній обсяг фонду навчально-методичної та сучасної художньої літератури шкільної бібліотеки.

7. Неактивна участь батьківської громадськості в управлінні освітньою установою.

8. Непривабливість роботи в школі для молодих педагогів.

3. ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ШКОЛИ НА 2013-2018 РОКИ

1. Мережева взаємодія, підвищення економічної ефективності школи.

Робота в даному напрямку сприятиме забезпеченню доступу учнів до різних видів загальної та додаткової освіти, створенню базових умов підвищення якості освіти, підвищенню економічної ефективності діяльності школи, забезпеченню більш повного використання освітніх можливостей школи, розширенню зв'язків з вищими і середніми професійними навчальними закладами.

2. Підвищення якості освіти.


У роботі щодо підвищення якості освіти найважливіше значення відводиться переходу на нові державні стандарти освіти, переходу на допрофільну підготовку та профільне навчання, переходу на нові навчальні плани, спільній науково-методичній та дослідно-еспериментальній роботі з навчальними закладами Києва та Київської області та створенню умов для дистанційного (мережевого) навчання, розширенню роботи з талановитими та обдарованими дітьми.

Складовою частиною роботи щодо забезпечення якості освіти стане широке впровадження в навчальний процес сучасних комп'ютерних технологій (придбання прикладного програмного забезпечення, його технічне та методичне супроводження), придбання мобільних комп'ютерних класів, застосування в освітньому процесі мультимедійних засобів. Однією з найважливіших умов підвищення якості освіти стане розробка школою інноваційних освітніх програм.

Отримає розвиток дослідно-експериментальна і діагностична робота з реалізації інноваційних освітніх програм, організації багатопрофільного навчання в умовах введення нових форм оцінювання досягнень учнів, а також державної підсумкової атестації випускників.

3. Розвиток системи виховання.


Центральним напрямком роботи стане Програма засвоєння дитиною досвіду творчого життя в співтоваристві дітей і дорослих, участь у роботі районного дитячого громадського об'єднання, розвиток шкільних активів та дитячих громадських організацій в школі як основного механізму виховання громадянської ініціативи та відповідальності, розвитку досвіду соціально-творчої діяльності школярів. Важливим напрямком роботи в даному розділі стане робота з розвитку функцій класного керівника і з організації підвищення кваліфікації класних керівників. Передбачається створення на базі школи спортивного клубу.

4. Модернізація економічних відносин.


Метою модернізації економічних відносин є створення організаційно-економічних умов для забезпечення фінансової самостійності освітньої установи. Модернізація економічних відносин включає ефективне використання бюджетних коштів, залучення позабюджетних коштів у освіту, розвиток платних освітніх послуг.

5. Розвиток кадрового потенціалу системи освіти.


Розвиваючи даний напрямок діяльності, передбачається реалізація системи заходів щодо стимулювання інноваційної діяльності педагогів, професійної діяльності вчителя, що забезпечує успіх і досягнення школярів. Важливим напрямком роботи є залучення та підтримка молодих спеціалістів, зокрема, через надання широкої можливості проходження практики студентам педагогічних вузів на базі школи.

6. Удосконалення системи управління освітньою установою.


Заходи даного розділу спрямовані на подальше зміцнення процесів демократизації управління освітньою установою, розвиток діяльності опікунської ради, ради управління освітньою установою, на підготовку керівників закладу до роботи з різними формами громадсько-державного управління установою. Важливим напрямком роботи стане вироблення концепції підтримки освіти громадськістю.

Інноваційна діяльність у школі, розробка і реалізація інноваційних програм і проектів розглядається як один з найважливіших факторів підвищення якості освіти та ефективності управління. Оволодіння керівниками школи сучасними технологіями управління - один з важливих напрямків роботи, обумовлений завданнями, які зараз стоять перед національною системою освіти.

7. Розвиток матеріально-технічної бази закладу.


Розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази школи здійснюватиметься за допомогою розробки і реалізації програм: «Капітальний та косметичний ремонт», «Ремонт спортивних залів», «Подальше оснащення кабінетів фізики, хімії, біології», «Оснащення спортивних майданчиків і спортивних залів», «Оновлення комп'ютерної техніки »,« Шкільна бібліотека-медіатека », оснащення навчального процесу сучасними мультимедійними засобами (інтерактивні дошки, мультмедійні проектори), будівництво на території школи спортивного комплексу.

4. СИСТЕМА ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ВЗОШ І-ІІІ ст. №3 ДО 2018 РОКУ.

Механізм розвитку освітньої системи школи включає в себе систему заходів реалізації програм та проектів:


«Розвиток виховної системи школи»,
«Оптимізація системи управління школою»,
«Здоров'я школяра»,
«Інформаційне забезпечення»,
«Комфортна школа»,
«Методологічна культура педагогів»,
«Педагогічні технології в школі»,
«Профільна школа і допрофільна підготовка».
«Цивільно-правова освіта».

ПРОГРАМА «РОЗВИТОК ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ШКОЛИ»


МЕТА: становлення духовно-морального виховання в якості системоутворюючої діяльності в контексті виховної системи соціально-культурної орієнтації, за допомогою інтеграції основної та додаткової освіти, навчальної та виховної діяльності, урочної і позаурочної форм роботи в єдиний освітній процес, спрямований на реалізацію «Моделі випускника школи» .

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ.


ПРОЕКТ «Науково-методичний супровід виховного процесу»
ПРОЕКТ «Сім'я і школа: партнерство в виховному процесі»
ПРОЕКТ. «Учнівське самоврядування в системі соціальної творчості»
ПРОЕКТ «Додаткова освіта як фактор творчої самореалізації особистості».

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Становлення виховної системи ВЗОШ І-ІІІ ст. №3 як системи:
1) відкритої і адаптивної, що є органічною частиною виховного простору Києво-Святошинського району і Києва - найбільшого центру вітчизняної культури;
2) що реалізує виховний процес на основі наступності і досягнень світової та вітчизняної духовної культури;
3) гуманістично орієнтованої, для якої найбільш значимим результатом є розвиток індивідуальності, творчого потенціалу суб'єктів освітнього процесу;
4) що гарантуватиме захист прав особистості на освіту і свободу вибору освітніх програм;
5) що сприятиме досягненню стабільно високих освітніх результатів, високого рівня професійної педагогічної діяльності, заснованої на зв'язку з наукою, постійному вдосконаленні та високих етичних нормах;
6) демократично керованої.

Втілення «Моделі випускника школи».

Проект 1. «ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ»


МЕТА: Організація системи управління школою на засадах державно-громадського управління, що створюють організаційно-педагогічні умови для самореалізації суб'єктів освітнього процесу.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Заходи Термін виконання
1. Організація навчання керівників всіх ланок з питань управління школою через КОІПОПК і РМЦ. 2013-2018
2. Підготовка кадрового резерву адміністрації за спеціальністю «Менеджмент в освіті» 2013-2018
3. Оптимізація структури управлінняння через перерозподіл функціональних обов'язків адміністрації школи, реалізації завдань зусиллями команди. 2013-2018
4. Організація постійно діючого семінару з проблем вдосконалення системи управління. 2017-2018.
5. Удосконалення системи економічного стимулювання працівників школи. постійно
6. Створення системи регулярного вивчення думки батьків і учнів про школу. 2013-2018
7. Розробка та апробація системи діагностики якості управління педагогічним процесом і ефективності управлінських рішень. Введення в практику самооцінки діяльності школи. 2014-2018
8. Підвищення ефективності діяльності Опікунської Ради школи. 2013-2018

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Підвищення ефективності діяльності закладу.
Розширення участі суб'єктів освітнього процесу в управлінні школою.
Підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів.
Підвищення рівня соціальної захищеності освітян.

Проект 2. «ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»


МЕТА: Розробка та впровадження механізмів інформаційного забезпечення процесів функціонування та розвитку ВЗОШ І-ІІІ ст. №3, орієнтованих на підвищення інформаційної культури педагогів та учнів школи.

Основні напрямки реалізації проекту

Заходи Термін виконання
1. Розробка концепції інформаційного забезпечення освітнього процесу 2014-2015
2. Удосконалення комп'ютерної бази школи та шкільного діловодства. 2014-2018
3. Поповнення медіа-та відеотеки методичних і нормативних матеріалів. 2013-2018
4. Організація «телефону довіри» адміністрації школи для учнів і батьків. 2015-2016
5. Інформування населення про діяльність школи через засоби масової інформації та підготовку спеціальних інформаційних матеріалів (в тому числі, відео, матеріали в ЗМІ, через шкільне ТБ, шкільну пресу та ін.), публічні звіти директора про роботу школи, дні «відкритих дверей», виставки, та інші види публічної презентації досягнень школи. 2013-2018

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ


Створення ефективної системи інформаційного забезпечення освітнього процесу.
Підготовка учнів і педагогів до життя і діяльності в умовах інформаційного суспільства.
Підвищення рівня науково-методичного забезпечення професійної діяльності педагогів.
Розширення інформованості учасників освітнього процесу з метою найповнішої реалізації прав громадян на освіту.

Проект 3. «Комфортна школа»


МЕТА: Створення соціально і психологічно комфортних умов для реалізації навчально-виховного процесу на основі принципів демократизації і гуманізації.

Основні напрямки реалізації проекту

Заходи Термін виконання
1. Проведення дослідження рівня комфортності суб'єктів педагогічної діяльності в ході реалізації навчально-виховного процесу 2013-2018
2. Проведення щорічного конкурсу «Кращий класний кабінет» 2014-2015
3. Створення постійно діючої робочої групи з проблеми «Комфортна школа» за участю учнів та батьків 2015-2016
4. Систематичне проведення «Відкритих діалогів» за участю всіх суб'єктів освітнього процесу з проблеми комфортності у школі 2013-2018
5. Створення системи регулярного вивчення думки батьків і учнів про школу 2014
6. Напрацювання банку даних діагностичних методик з відстеження ступеня комфортності всіх учасників освітнього процесу в школі. 2014-2018

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ


Поліпшення соціально-психологічного клімату в школі.
Зміна характеру взаємовідносин між батьками і школою. Посилення орієнтації школи на запити та оцінки батьків і учнів.
Зміна критеріїв оцінки школи у батьків, орієнтація на гуманістичні і демократичні принципи.
Зростання престижу і суспільної підтримки школи.

Проект 4. «МЕТОДОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА»


МЕТА: Оволодіння педагогами методологією системного підходу до аналізу і перетворення педагогічної дійсності в контексті проектної парадигми педагогічної діяльності.

Основні напрямки реалізації проекту

Заходи Термін виконання
1. Організація постійно діючого семінару на базі школи з проблеми «Методологічна культура педагога» 2013
2. Проведення щорічної шкільної педагогічної конференції «Освітня система школи: досягнення і перспективи» щорічно
3. . Організація системи наставництва. Активна допомога молодим і новоприбулим педагогам. постійно
4. Розробка системи стимулювання інноваційної діяльності педагогів 2014-2015
5. Впровадження нових освітніх стандартів 2014-2018
6. Робота проблемних груп педагогів: «Навчально-методичний комплекс кабінету і його роль у вдосконаленні НВП»; «Вдосконалення методів навчання. Нові технології в НВП » «Діагностика в навчальній та виховній діяльності»; «Збереження та поліпшення емоційного і фізичного самопочуття школярів» «Інноваційні технології в освітньому процесі» «Дослідницько-експериментальна діяльність школярів» 2010-2015

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ


Зростання загальнокультурної та професійної компетентності педагогів
Створення гнучкої адаптивної системи підвищення професійної майстерності в процесі педагогічної діяльності.
Підвищення якості викладання.
Зростання соціально-професійного статусу педагогів школи.

Проект 5. «ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ШКОЛІ»


МЕТА: Забезпечення спрямованості діяльності педагогів школи на впровадження в педагогічний процес інноваційних педагогічних технологій та досягнення результатів, які відповідають цілям розвитку особистості учнів і сучасним соціальним вимогам на основі вдосконалення управління школою як соціально-педагогічною системою.

Основні напрямки реалізації проекту

Заходи Термін виконання
1. Навчання педагогів школи на короткотермінових курсах «Інноваційні педагогічні технології» 2013-2018
2. Організація і робота проблемних творчих груп: «Застосування в навчальному процесі сучасних педагогічних технологій»; «Диференціація та індивідуалізація навчання і виховання » 2013-2018
3. Розробка програми вивчення розвитку пізнавальних здібностей і мотивацій учнів. 2014-2018
4. Проведення психолого-педагогічних консиліумів з визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання школярів. 2013-2018
5. . Проведення науково-практичної конференції «Освітнє середовище школи як умова індивідуального розвитку учнів» 2015-2016
6. Проведення тижнів педагогічної майстерності за темою «Нові педагогічні технології у навчанні та вихованні» 2014-2018

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ


Підвищення якості освіти в школі.
Зростання пізнавальної мотивації учнів.
Підвищення педагогічної компетентності педагогів.
Оптимізація навчально-виховного процесу.
Зниження навчального навантаження учнів, збереження їх здоров'я.

Проект 6. «ПРОФІЛЬНА ШКОЛА І ДОпрофільнА підготовкА»


МЕТА: Створення умов для забезпечення кожному учневі реалізації індивідуального «освітнього маршруту», а також поглибленого вивчення окремих предметів.


Основні напрямки реалізації проекту

Заходи Термін виконання
1. Вивчення соціального замовлення з боку батьків і старшокласників для відкриття профілів. постійно
2. Організація допрофільної підготовки учнів випускних класів основної школи (9 кл.). 2013-2014
3. Розробка навчальних планів для 8-9 кл. з урахуванням переходу на допрофільну підготовку. 2013-2014
4. Організація роботи з інформування учнів і батьків про профільні класи в школі. 2013-2018
5. Розробка навчальних планів для багатопрофільної школи. 2014-2016
6. Розробка навчальних програм курсів за вибором в умовах профільної школи. 2014-2016
7. Перепідготовка педкадрів, що працюють в профільних класах. 2013-2018
8. Робота з портфоліо для учнів 2013-2018

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ


Остаточний перехід на профільне навчання учнів старших класів.
Підвищення якості освіти в школі.
Зростання пізнавальної мотивації учнів.
Оптимізація освітнього процесу.

Проект 7. «ЗДОРОВ'Я У ШКОЛІ»


МЕТА: Збереження, зміцнення та поліпшення психологічного та фізичного здоров'я учнів в ході реалізації освітнього процесу.


Основні напрямки реалізації проекту

заходи термін виконання
1. Діагностика стану здоров'я учнів щорічно, вересень - жовтень
2. Створення проблемної групи «Збереження та поліпшення емоційного і фізичного самопочуття школярів» 2014-2015
3. Коригування навчальної програми з фізичної культури з урахуванням аналізу результатів стану здоров'я учнів постійно
4. Створення системи інформування батьків про результати аналізу стану здоров'я дітей. щорічно
5. Здійснення контролю за виконанням санітарно-гігієнічного режиму школи щорічно, двічі на семестр
6. Організація і проведення Декади спорту «Надії великого спорту», ​​шкільної спартакіади. Щорічно, за окремим графіком
7. Придбання тренажерів і спортінвентарю, поліпшення ресурсного забезпечення зміцнення здоров'я. щорічно
8. Організація та проведення туристичних зльотів і походів щорічно, вересень, травень
9. Організація та проведення Днів здоров'я із залученням батьків та вчителів. щорічно
10. Участь у волонтерському русі «Світ без наркотиків», в програмі «Клас вільний від куріння», тематичних акціях. постійно
11. Організація роботи гуртків: настільний теніс, міні-футбол, баскетбол, волейбол, легка атлетика, рухливі ігри для малюків. постійно
12. Застосування інноваційних здоров'я зберігаючих технологій у практиці роботи школи постійно

Очікувані результати


Тенденція до зниження зростання захворюваності учнів;
Зростання особистісних і спортивних досягнень.
Підвищення рівня валеологічної грамотності учнів і батьків;
Зростання комфортності суб'єктів освітнього процесу.

Проект 8. «ГРОМАДЯНСЬКо-правова освіта»

МЕТА: Створення гуманістично-орієнтованої, науково-прогнозованої у своєму розвитку системи духовно-морального виховання дітей в рамках громадянсько-правової освіти.


Основні напрямки реалізації проекту

заходи термін виконання
1. Удосконалення системи громадянсько-правової освіти в навчальному процесі. Коригування навчальних програм з предметів освітньої галузі «Суспільствознавство» в 6-11класах, за програмою «Я і світ» у початковій школі. 2014-2015
2. Створення програми інтегрованого курсу «ОБЖ і соціальна практика» для учнів 5-7 класів 2014-2015
3. Проведення семінарів-практикумів «Духовно-моральне виховання в системі громадянсько-правової освіти» щорічно
4. Створення системи позаурочної діяльності з громадянсько-правового виховання 2014-2016
5. Створення Центру життєдіяльності школи - органу взаємодії учнівського, педагогічного та батьківського колективів 2016
6. Моніторинг стану духовно-морального виховання в школі щорічно
7. Проведення ділових ігор для учнів за громадянсько-правовою тематикою щорічно, за окремим графіком

Очікувані результати


Зростання правової грамотності учнів.
Зниження кількості дітей, схильних до правопорушень.
Створення системи духовно-морального виховання в школі.

5. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ШКОЛИ


1 етап (2013 - 2014 рр.): Розробка тексту програми, її обговорення та експертиза різного рівня, затвердження остаточного варіанту програми. Ознайомлення з ним педагогічного колективу школи, районної педагогічної спільноти та громадськості.

2 етап (2014 – 2015 рр.): Проведення уточнюючої комплексної діагностики, необхідної для вирішення завдань і визначення умов реалізації програми розвитку школи. Формування та планування діяльності творчих груп з реалізації окремих проектів програми.


Забезпечення необхідних ресурсів для основного етапу реалізації програми.

3 етап (2016-2017 рр.): Реалізація провідних цільових програм і проектів програми розвитку школи. Здійснення проміжного контролю, експертиза реалізації проектів.

4 етап (2018 р.): Підбиття підсумків та наукове системне осмислення результатів реалізації програми на семінарах і конференціях, тиражування накопиченого досвіду. Постановка нових стратегічних завдань розвитку освітньої системи школи, підготовка тексту нової програми розвитку школи. Створення умов для становлення творчої, вільної, соціально і професійно компетентної особистості, адаптивної та адекватної на індивідуальному, особистому, професійному та соціальному рівнях, здатної жити в гармонії з собою і позитивно ставитися до навколишнього світу, яка знає і любить вітчизняну культуру та здатної її гідно наслідувати і примножувати.

6. УПРАВЛІННЯ реалізації Програми розвитку ШКОЛИ


По кожному з проектів створені проблемні творчі групи, відповідальні за їх реалізацію. Функцію загальної координації реалізації Програми виконують Рада розвитку, методична рада школи. Заходи з реалізації проектів є основою річного плану роботи школи. Інформація про хід реалізації Програми в цілому і окремих проектів щорічно представляється на педраді і Раді школи. Кожен з проектів (група проектів) курується одним із заступників директора. Впровадження системи самооцінки і створення команд як механізму забезпечення якості освіти в школі. Питання оцінки ходу виконання Програми, прийняття рішень про завершення окремих проектів, внесення змін у реалізацію проектів вирішують Рада розвитку школи і Рада школи.

7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ШКОЛИ

· Формування єдиного освітнього середовища школи, яке характеризується єдиним ціннісно-цільовим полем всіх суб'єктів освітнього процесу.

· Створення привабливого в очах всіх суб'єктів освітнього процесу іміджу школи, підтвердженого результатами соціологічних досліджень.

· Зростання освітніх та творчих досягнень всіх суб'єктів освітнього процесу (участь у конкурсах, презентаціях і т.д.)

· Активне включення батьків в освітній процес.

8. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ШКОЛИ

· Постійне співвіднесення процесу розвитку школи з критеріями ефективності:
1. соціально-педагогічними (відповідність нормативним вимогам розвитку освітньої установи);
2. освітніми (досягнення високої якості знань і оволодіння гуманістичними цінностями),
3. психолого-педагогічними (стійкість умов емоційної комфортності учасників освітнього процесу, особистісне зростання).

· Узгодженість основних напрямів і пріоритетів розвитку освітньої системи школи з державною, обласною та районною програмами розвитку освіти.

· Реалізація в освітній установі державного, регіонального та шкільного стандартів у всьому різноманітті варіативних освітніх програм.

· Зростання особистісних досягнень всіх суб'єктів освітнього процесу.

· Зростання матеріально-технічного та ресурсного забезпечення освітньої системи школи.

· Вплив освітньої системи школи на розвиток освітнього простору району;

· Задоволеність всіх учасників освітнього процесу рівнем і якістю освітніх послуг.

9. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ШКОЛИ


Києво-Святошинський район вирізняють досить високі показники економічного розвитку, обсяг виробництва зростає, район займає 1 місце в Київській області серед інших районів та міст обласного підпорядкування за обсягом реалізованої промислової продукції .

Район відноситься до категорії приміських, до його складу входять міста Боярка і Вишневе з прилеглими селами, розташований на західній околиці Києва.

Досить розвинена виробнича і соціальна інфраструктура. У районі 141 діюче промислове підприємство, 90 освітніх закладів: шкіл, дошкільних та позашкільних установ, 84 заклади культури: музеїв, будинків культури, клубів, бібліотек, розвинута мережа закладів охорони здоров'я, в перспективі будівництво готелів, подальший розвиток рекреаційної інфраструктури району.

Чисельність населення м. Вишневе за останні два роки має тенденцію зростання за рахунок тих, що переїхали в щойно побудовані будинки.

Унікальний культурно-історичний потенціал міста Києва, що знаходиться зовсім поруч (7 км), велика насиченість установами культури і мистецтва є запорукаою майбутнього розвитку. Добре розвинена громадська ініціатива дорослих і молоді, активно працює міська рада, засоби масової інформації.


Існує дуже багато традицій, серед яких система проведення в місті масових гулянь та свят, фестивалів, спортивних змагань.

ВЗОШ І-ІІІ ст. №3 розташована на в'їзді до міста. У школі вчиться багато дітей з інших мікрорайонів, дітей з багатодітних родин. Реалізація освітньої програми школи, облік соціально-економічних умов дозволить школі розвиватися і якісно удосконалюватися, використовувати додаткові ресурси для розвитку. Випускники школи, педагогічний колектив сприятимуть соціально-економічному розвитку Києво-Святошинського району, вирішенню проблем його вдосконалення, підвищення якості життя у районі.

Кiлькiсть переглядiв: 3164

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.