На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08. 2010 № 778, Статуту школи, відповідно до річного плану школи та плану контролю за якістю навчально-виховної роботи 27-29 грудня 2017 року адміністрацією школи проаналізовано стан виконання навчального плану і програм та практичного мінімуму письмових робіт учителями школи за І семестр 2017/2018 навчального року.

Викладання навчальних предметів здійснювалося за робочим навчальним планом на 2017/2018 навчальний рік, розробленим на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України №1/9-315 від 07.06.2017 року «Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:

§ для 1-4-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 10.06.2011 року №572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 року №460 (додаток 1) ;

§ для 5 – 9 -х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 03.04.2012 року № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 року № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 року №1465 (5-А, 5-Б, 5-В, 5-Г, 5-Д, 6-А, 8-В, 8-Г, 8-Д, 9-Б, 9-В, 9-Г – додаток 1; 6-Б, 6-В, 6-Г, 7-А, 7-Б, 7-В, 7-Г– додаток 10);

§ для 8,9-х класів з поглибленим вивченням окремих предметів, українська мова навчання: 8-А, 9-А (з поглибленим вивченням математики), 8-Б, 9-Д (з поглибленим вивченням української філології) - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженим наказом МОН МС України від 03.04.2012 року №409 (в редакції наказу МОН від 29.05.2014 року №664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 року №1465 додаток 8;

§ для 10 – 11-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 року №834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 року №657 (10-А, 11-А класи профіль української філології – додаток 9, 10-Б, 11-Б класи природничо-математичний напрям, біолого-хімічний профіль – додаток 6).

Вивчення стану інформаційного забезпечення управлінської діяльності адміністрації навчального закладу щодо виконання навчального плану і програм показало, що:

- розклад уроків відповідає робочому навчальному плану закладу на 2017/2018 навчальний рік;

- навчальні програми з усіх навчальних предметів, що затверджені та рекомендовані Міністерством освіти і науки України, у наявності, зберігаються в кабінеті заступників директора з навчально-виховної роботи;

- календарні плани роботи вчителів - предметників розглянуті на засіданнях шкільних предметно-методичних комісій, погоджені методичною радою, затверджені директором школи;

- плани-графіки проведення обов’язкових контрольних робіт, тематичного оцінювання, практичних робіт, навчальних екскурсій відповідають їх календарному плануванню;

- усі учителі пройшли інструктаж щодо порядку ведення класних журналів, при заповненні предметних сторінок класних журналів вчителі виконують Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлюють сторінки класних журналів у 5-11 класах згідно положень Інструкції з ведення класних журналів 5-11(12) класів (наказ МОН України від 03.06.2008 року №496).

Перевірено:

1. Кількість годин, відведених на вивчення предметів за навчальними програмами.

2. Фактична кількість використаних годин:

• використання годин інваріантної та варіативної складових навчального плану;

• відповідність вивчення навчального матеріалу календарному плануванню;

• послідовність вивчення навчального матеріалу і дотримання кількості годин, визначених програмою на кожну тему.

3. Виконання вчителями вимог навчальних програм:

• кількість проведених контрольних, лабораторних, практичних робіт згідно з графіком, творчих робіт, робіт з розвитку зв'язного мовлення, уроків позакласного читання;

• розподіл навчального матеріалу;

• оцінювання результатів навчальних досягнень учнів;

• проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів згідно з графіком тематичного оцінювання.

4. Адекватність оцінювання рівня навчальних досягнень учнів вимогам навчальних програм.

5. Правильність записів, які ведуть вчителі на сторінках предметів у класних журналах.

За результатами перевірки встановлено, що станом на 29.12.2017 року інваріантну та варіативну складові частини навчальних планів виконано повністю.

Навчальний матеріал викладався відповідно до календарних планів з дотриманням кількості годин, призначених програмою на кожну тему.

Вчителі початкової школи навчальні програми виконали повністю як за кількістю годин, так і змістовно (Довідка про виконання навчальних програм вчителів початкових класів).

Вчителі - предметники, які працюють у 5 – 9-х, 10 - 11-х класах, на кінець І семестру виконали навчальні програми повністю, як за кількістю годин, так і змістовно. Виконано календарно-тематичні плани з усіх предметів, графік тематичного оцінювання. Кількість уроків за навчальним планом і фактично проведених на кінець І семестру співпадає з усіх предметів навчального циклу. Обов’язковий мінімум практичних, лабораторних, контрольних робіт, уроків позакласного читання, робіт із зв’язного мовлення виконано в усіх 5-11-х класах.

І семестрі 2017/2018 навчального року на курсах КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» підвищували свою кваліфікацію за очною формою навчання 7 вчителів (Руденко Н.М., Фармагей Н.І., Дешко В.П., Галушко Н.Г., Свінціцька Л.Ф., Водотиєць П.С., Філімончук І.М.), навчаються за очно-заочною формою троє вчителів (Байрамова Г.О., Синьоока Г.І., Зеленова Л.В.), частина вчителів хворіла, проте своєчасно організовані заміни уроків відповідними фахівцями дозволило виконати програми у повному обсязі.

У результаті перевірки контрольних зошитів виявлено, що вчителі перевіряють письмові контрольні роботи згідно з «Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» (у 7-11класах відповідно наказу МОН України від 13.04.2011року № 329, у 5-6-х класах відповідно наказу МОН України від 21.08.2013 року №1222 ). Робочі зошити ведуться та перевіряються з дотриманням орфографічного режиму.

З предметів освітньої галузі «Природознавство» кількість проведених лабораторних і практичних робіт, кількість тематичних атестацій за планом і проведених фактично повністю співпадає з вимогами навчальних програм (Довідка про виконання практичної частини навчальних програм за І семестр 2017-2018 н.р).

З предметів освітньої галузі «Мови і літератури» проведені всі необхідні види контролю мовленнєвої діяльності у всіх класах. Кількість тематичних атестацій за планом і проведених фактично повністю співпадає.

З предметів освітньої галузі «Суспільствознавство» навчальна програма виконана повністю. Кількість тематичних атестацій за планом і проведених фактично повністю співпадає.

З предметів освітньої галузі «Математика» навчальна програма виконана повністю. Кількість годин та практичний мінімум письмових робіт повністю співпадає із запланованим. Проведені також усі заплановані тематичні атестації.

З предметів освітніх галузей «Мистецтво», «Технології», «Здоров’я і фізична культура» навчальна програма виконана в повному обсязі. Кількість уроків, тематичних атестацій, практичних робіт за планом і проведених фактично повністю співпадає.

Проведені підсумкові контрольні роботи за І семестр 2017-2018 н.р.

На підставі зазначеного

НАКАЗУЮ:

1. Вважати рівень виконання навчальних планів і програм у І семестрі 2017/2018 навчального року достатнім.

2. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Охріменко Т.М., Плющ Л.С., Монько Н.В.:

2.1. Ознайомити вчителів з даним наказом на нараді при директорі (Січень 2018 р.).

2.2.Провести консультаційні методичні наради з учителями щодо календарно-тематичного планування на II семестр 2017/2018 навчального року (До 15.01.2018 р.).

2.3. Перевірити календарно-тематичні плани вчителів на II семестр 2015/2016 навчального року (До 18.01.2018 р.).

2.4. Під час здійснення внутрішньо-шкільного контролю навчально-виховного процесу, згідно з річним планом роботи школи, проаналізувати якість виконання навчальних планів і програм учителями (травень 2018р.)

3. Усім вчителям-предметникам, які працюють у 5 – 9-х, 10-11-х класах:

3.1.При проведенні планування навчальних програм відповідно своїх предметів на ІІ семестр 2017-2018 року врахувати кількісний та якісний стан виконання навчальних програм у І семестрі цього навчального року.

3.2.Чітко планувати та неухильно дотримуватися змісту навчальної програми та її вимог до виконання практичного мінімуму, враховувати наявність адміністративних контрольних робіт, не допускаючи перевантаження учнів.

3.3. Контролювати якісне виконання навчальних програм відповідно своїх предметів (практичні роботи, лабораторні роботи, самостійні роботи, контрольні роботи, тематичне оцінювання, види обов’язкового контролю) в ІІ семестрі 2017-2018 навчального року.

4. Керівникам предметно-методичних комісій, творчих груп:

4.1. Обговорити результати виконання навчальних планів і програм.

4.2. Опрацювати вимоги до виконання письмових робіт, перевірки зошитів, оформлення сторінок журналу (Січень 2018 року).

5.Керівнику Школи молодого вчителя Фармагей Н.І. надати консультаційну допомогу молодим учителям з питань складання та поточного коригування календарно-тематичних планів (Січень 2018 року).

6. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступників директора з навчально-виховної роботи Охріменко Т.М., Плющ Л.С., Монько Н.В.

Кiлькiсть переглядiв: 1294

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.