FacebookYouTubeПідписатися на RSS

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3

Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області

/Files/images/jovten_2018_r/освiтня_програма.jpeg /Files/images/jovten_2018_r/стр.2.jpeg

Зміст

Розділ І. Загальні положення

Розділ ІІ. Призначення навчального закладу та засоби його реалізації

Розділ ІІІ. Опис моделі випускника школи

Розділ IV. Особливості організації освітнього процесу та застосування в ньому педагогічних технологій

Розділ V. Організація корекційно-розвивальної роботи для учнів з особливими освітніми потребами

Розділ VI. Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Розділ VIІ. Вимоги до осіб, які можуть розпочати здобуття певного рівня освіти

Розділ VIII. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Розділ IX. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

- кадрове забезпечення;

- навчально-методичне забезпечення;

- матеріально-технічне забезпечення;

- якість проведення навчальних занять;

- моніторинг досягнення учнями результатів навчання;

- академічна доброчесність.

Навчальний план та його обґрунтування

Додатки до навчального плану


Розділ І. Загальні положення

Освітня програма Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 розроблена на основі:

· Закону України «Про освіту»;

· постанов Кабінету Міністрів України:

- від 21.02.2018 р. №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (1 клас);

- від 20.04.2011 р. № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (2-4 класи);

- від 23.11.2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (5-9 класи, 10 клас);

- від 14.01.2004 р. № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (11 клас).

· наказів Міністерства освіти і науки України:

- від 21.03.2018 р. № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» (1 клас);

- від 20.04.2018 р. № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (2-4 класи);

- від 20.04.2018 р. № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (5-9 класи);

- від 20.04.2018 р. № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня» (10 клас);

- від 20.04.2018 р. № 406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня» (11 клас).

Освітня програма визначає:

- рівні освіти;

- освітні галузі та навчальні програми;

- загальний обсяг навчального навантаження, розподіл на тиждень, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення;

- форми організації освітнього процесу;

- навчання за наскрізними лініями;

- очікувані результати навчання здобувачів освіти;

- вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття освіти;

- критерії, правила і процедури оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти;

- опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

- дитиноцентрованості і природовідповідності;

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

- наступності і перспективності навчання;

- взаємозв’язаного формування ключових предметних компетентностей;

- логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

- творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів здобувачів освіти.

Освітня програма та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті закладу.

Розділ ІІ. Призначення навчального закладу

та засоби його реалізації

Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. Її стрижень – розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни. Тому перед нашою школою стоїть першочергове завдання – виконувати соціальне замовлення суспільства: забезпечувати випускників якісною освітою й свідомою мотивацією на навчання впродовж життя, створювати можливості для успішного професійного самовизначення.

Стратегічна мета розвитку школи полягає у створенні умов для отримання кожним учнем того рівня освіти, який відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям; розвиток інтелектуальної, емоційної сфери дитини, формування її ціннісних орієнтирів, прищеплення навичок соціальної компетентності через включення кожного школяра в систему ранньої предметної орієнтації, професійного самовизначення, профільного навчання.

Основними завданнями освітнього процесу є:

· на першому ступені навчання розпочати роботу педагогів школи, враховуючи індивідуальні особливості, з формування базових знань, умінь та навичок, розвитку пізнавальної мотивації учня та його життєвих навичок;

· на другому ступені реалізовувати базовий, допрофільний компоненти навчання з наданням можливості вільного вибору напрямків варіативного компонента з правом переходу від одного додаткового курсу до іншого за умови збереження гнучкої системи навчання відповідно до нахилів і здібностей та психолого-соціального супроводу освітнього процесу, що коригує розвиток кожної дитини;

· на третьому ступені здійснювати профільне навчання, що забезпечуватиме наступно-перспективні зв’язки між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю.

Таким чином, основним напрямком розвитку школи є реалізація компетентнісного підходу в освітній взаємодії. Тобто це така практика, за якої відбувається засвоєння кожним учнем комплексу знань, умінь та навичок, який дозволяє йому розв’язувати життєво значущі завдання як у процесі навчання в школі, так і в подальшому житті.

У відповідності до чинного законодавства (згідно із Законом України «Про освіту») Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 здійснює освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм трьох ступенів освіти:

І ступінь – початкова освіта (забезпечує всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості);

ІІ ступінь – базова середня освіта (є фундаментом загальноосвітньої підготовки всіх школярів, формує у них готовність до вибору і реалізації форми подальшого одержання освіти і профілю навчання. На цьому етапі завершується формування цілісної культури світу, оволодіння способами пізнавальної і комунікативної діяльності, вміння одержувати з різних джерел інформацію, переробляти і застосовувати знання);

ІІІ ступінь – профільна середня освіта (передбачає обов’язкове засвоєння рівня загальної середньої освіти, стійке зацікавлення обраним профілем навчання, ерудицію та кругозір відповідно до вікових особливостей).

Засоби реалізації призначення школи:

· засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм;

· введення в навчальний план курсів за вибором та факультативів, консультацій, індивідуальних та групових занять;

· можливість вивчення двох іноземних мов (англійська + французька / іспанська / польська);

· поглиблене вивчення окремих предметів;

· надання учням можливості вибору профілю навчання;

· широкий спектр напрямків шкільних гуртків;

· залучення учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах, змаганнях, конференціях, в діяльності наукового товариства «Сузір’я»;

· профорієнтаційна робота на всіх ступенях навчання;

· психолого-педагогічний супровід освітнього процесу;

· оригінальні форми проведення навчальних занять;

· постійний моніторинг якості функціонування навчального закладу.

Розділ ІІІ. Опис моделі випускника школи

1. Модель випускника початкової школи

ІНТЕЛЕКТУАЛ:

- вміє шукати, досліджувати, аналізувати, відбирати необхідну інформацію, зберігати її та застосовувати для індивідуального розвитку;

- здатний до творчої діяльності;

- вміє вирішувати творчі завдання на рівні комбінацій та імпровізацій, виявляє оригінальність і уяву;

- володіє основами комп’ютерної грамотності.

ОСОБИСТІСТЬ:

- усвідомлює свою приналежність до людства;

- має навички соціальної поведінки;

- володіє первинними навичками, необхідними в повсякденному житті;

- розуміє необхідність здорового способу життя;

- знає свої права та виконує обов’язки молодшого школяра;

- володіє мовними засобами спілкування, прагне до грамотного усного та писемного мовлення;

- формулює й висловлює свою точку зору та виявляє повагу до поглядів інших;

- усвідомлює мотиви поведінки в різних життєвих ситуаціях;

- володіє знаннями про навколишнє середовище;

- прагне до захисту та збереження природи;

- стає учасником природоохоронних заходів, які відбуваються у школі, рідному місті.

ПАТРІОТ:

- усвідомлює свою належність до народу України;

- зберігає й продовжує традиції та звичаї українського народу;

- знає свій родовід, з пошаною ставиться до близьких і рідних;

- спілкується рідною мовою.

2. Модель випускника основної школи

ІНТЕЛЕКТУАЛ:

- засвоює загальноосвітні програми з предметів навчального плану на рівні вимог державних стандартів, достатньому для здобуття подальшої освіти;

- має мотивацію, вміє ставити, розв’язувати та реалізовувати завдання, аналізувати та підводити підсумки;

- постійно отримує нові знання й володіє навичками отримання інформації із сучасних додаткових джерел.

ОСОБИСТІСТЬ:

- комунікабельна, контактна у різних соціальних групах, уміє працювати в команді;

- адаптується в мінливих життєвих ситуаціях;

- дотримується правил і норм толерантної поведінки;

- бережно ставиться до свого здоров’я та здоров’я інших як найвищої цінності;

- оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей;

- дотримується правил культури поведінки і спілкування;

- готовий до форм і методів навчання, які будуть використовуватися у старшій школі.

ПАТРІОТ:

- національно-свідомий громадянин;

- має активну життєву позицію;

- діє згідно з морально-етичними принципами, знає правові норми;

- здатний приймати відповідальні рішення;

- знає свої громадянські обов’язки, вміє їх виконувати, знає свої права;

- поважає гідність та права людини;

- спілкується рідною мовою.

3. Модель випускника старшої школи

ІНТЕЛЕКТУАЛ:

- засвоює загальноосвітні програми з предметів навчального плану на рівні вимог державних стандартів, достатньому для здобуття подальшої освіти;

- має мотивацію, уміє ставити, розв’язувати та реалізовувати завдання, аналізувати та підбивати підсумки;

- спроможний конкурувати на ринку праці;

- працює в сучасних інформаційних системах, генерує нові ідеї, критично мислить;

- вчиться впродовж життя.

ОСОБИСТІСТЬ:

- усебічно розвинена, здатна до критичного мислення;

- швидко адаптується в мінливих життєвих ситуаціях;

- комунікабельна, контактує в різних соціальних групах, уміє працювати в команді;

- цілеспрямовано використовує свій потенціал як для самореалізації в професійному та особистому плані, так і в інтересах суспільства, держави;

- бережно ставиться до власного здоров’я та здоров’я інших як найвищої цінності;

- уміє планувати стратегію свого життя, орієнтуватися в системі різноманітних суперечливих і неоднозначних цінностей, визначає своє кредо й власний стиль;

- оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей;

- дотримується правил культури поведінки й спілкування;

- готова до форм і методів навчання, які будуть використовуватися у вищій школі.

ПАТРІОТ:

- національно-свідомий громадянин;

- має активну життєву позицію;

- діє згідно з морально-етичними принципами та правовими нормами;

- здатний приймати відповідальні рішення;

- спроможний виконувати свої громадянські обов’язки, знає свої громадянські права й уміє їх реалізовувати;

- поважає гідність та права інших людей;

- спілкується рідною мовою.

Така модель випускника найбільш адекватно відповідає як потребам сучасної особистості (досягти життєвої компетентності та життєвого успіху), так і вимогам сучасного суспільства (вищої освіти, виробництва, суспільно-політичного, культурного життя).

Розділ IV. Особливості організації освітнього процесу

в навчальному закладі

З 2018/2019 навчального року учні 1-х класів навчатимуться за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О.Я. Савченко (НУШ-1).

Протягом навчання в основній школі учні здобувають базову загальну середню освіту, що разом із початковою є основою загальноосвітньої підготовки, формує в них готовність до вибору професії і реалізації шляхів подальшої освіти. Зміст освіти в основній школі для всіх учнів єдиний.

У старшій школі, де навчання є профільним, обов’язковий для вивчення зміст освітніх галузей реалізується шляхом вивчення окремих предметів, факультативних курсів, проведенням індивідуальних занять відповідно до загальної кількості годин, передбачених для кожної галузі. Зміст освіти і вимоги до його засвоєння у старшій школі диференціюються за базовим і профільним рівнями. Базовий рівень визначається обов’язковими вимогами до загальноосвітньої підготовки учнів згідно з Державним стандартом, а профільний – навчальними програмами, затвердженими МОН України.

Згідно Базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів (додаток 2 Державного стандарту початкової загальної освіти, додаток 1 Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти) загальний обсяг навчального навантаження:

· для учнів 1-4 класів складає 3500 годин/навчальний рік: для 1-х класів – 805 годин, для 2-х класів – 875 годин, для 3-4-х класів – по 910 годин;

· для 5-9 класів – 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин, для 6-х класів – 1155 годин, для 7-х класів – 1172,5 годин, для 8-х класів – 1207,5 годин, для 9-х класів – 1260 годин;

· для 10-11 класів – 2660 годин/навчальний рік: для 10-го класу – 1330 годин, для 11-го класу – 1330 годин.

І ступінь ІІ ступінь ІІІ ступінь
1 клас 805 5 клас 1050 10 клас 1330
2 клас 875 6 клас 1155 11 клас 1330
3 клас 910 7 клас 1172,5
4 клас 910 8 клас 1207,5
9 клас 1260
3500 5845 2660

Детальний розподіл навчального навантаження інваріантної та варіативної складової окреслено в навчальному плані школи.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

Зміст Державного стандарту для школи ІІ та ІІІ ступенів реалізується в навчальному закладі через такі освітні галузі, як «Мови і літератури», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Математика», «Природознавство», «Технології», «Здоров’я і фізична культура». Він послідовно взаємозв’язаний зі змістом відповідних освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти. Зміст освітніх галузей, їх складові, відповідають завданням основної і старшої школи у їх послідовному взаємозв’язку. Зміст кожної освітньої галузі структурується та реалізується за навчальними предметами і курсами, програмами, які затверджує МОН України.

Метою освітньої галузі «Мови і літератури» є розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій.

Освітня галузь складається з мовного і літературного компонентів. Мовний компонент представлений такими предметами, як: українська мова, іноземні мови (англійська + французька / іспанська / польська в основній школі), а літературний – українською літературою та зарубіжною літературою. В усіх паралелях з 5 по 9 клас українська література, зарубіжна література та англійська мова вивчаються на базовому рівні, в тому числі французька, іспанська або польська мова за бажанням дітей та батьків в окремих класах.

Консультації з іноземної мови надають можливість оволодіти основами іншомовного спілкування для учнів середньої ланки загальноосвітньої школи та зумовлюють досягнення учнями мінімально-достатнього рівня комунікативної компетенції, яка стане надійною базою для подальшого вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах, на мовних курсах, самостійно або для безпосереднього застосування у практичній діяльності людини.

Консультації з української мови та літератури проводяться в класах основної школи, вони мають практичне значення: підвищують культуру мовлення учнів, розвивають уміння користуватися довідковою літературою, збагачують словниковий і фразеологічний запас. У процесі їх проведення з’являється можливість ураховувати здібності кожного та підбирати для нього індивідуальні завдання (індивідуальний підхід та самостійність). На таких заняттях більше, ніж на уроках основного курсу, створюються умови для розвитку творчої пізнавальної діяльності й розв’язання завдань диференційованого навчання. Таким чином створюється простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь. Ці заняття виконують коригувальну функцію, допомагаючи учням зорієнтуватися у змісті окремих тем з української мови та літератури.

В старшій профільній школі для забезпечення дотримання наступності й перспективності у навчанні формуються 10-11 класи філологічного напрямку, в яких українська мова та література вивчаються на профільному рівні.

Крім того, учні 10-11 класів, враховуючи їх бажання, мають можливість відвідувати консультації з англійської мови, проведення яких передбачає практичне опанування старшокласниками мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування у чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі – в типових ситуаціях, сприяють розширенню світогляду учнів та підготовці до успішного складання ЗНО з англійської мови. Таким чином, консультації мають одну вкрай важливу рису: іноземна мова є не тільки об’єктом вивчення, а й ефективним засобом отримання знань. Водночас учні удосконалюють знання і мовленнєві навички, що сприяють мотивації вивчення мови та орієнтують на підготовку до успішного складання ЗНО з англійської мови.

Метою освітньої галузі «Суспільствознавство», що складається з історичного та суспільствознавчого компонентів, є забезпечення розвитку учня як особистості, що керується гуманістичними нормами і цінностями, усвідомлює себе громадянином України та успішно самореалізується в сучасному українському суспільстві.

Зміст освітньої галузі в нашій школі реалізується шляхом вивчення окремих навчальних предметів, а також інтегрованих курсів, що відображають основи відповідних наук. В межах галузі «Суспільствознавство» в 5 класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6 класі – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України», в 7-9, 11 класах – окремі предмети «Історія України» та «Всесвітня історія», в 10 класі – інтегрований курс «Історія: Україна і світ», що представляють історичний компонент, в 9 класі – «Основи правознавства», в 10 класі – інтегрований курс «Громадянська освіта», в 11 класі – курс «Людина і світ» та предмет «Економіка», що є складовою суспільствознавчого компоненту.

В 11 класі за бажанням учнів проводять консультації з історії України, де вчитель відповідає на питання учнів, використовуючи при цьому різні методи і прийоми (розповідь, бесіда, коментар, діалог, аналіз першоджерела), а також наочні посібники, атласи, схеми, діаграми, таблиці тощо. Такі консультації покликані доповнити знання учнів з предмету, пояснити в доступній формі суть незрозумілих учням теоретичних положень чи історичних подій та виконують коригувальну функцію, допомагаючи тим учням, які готуються до заліків, тематичних атестацій, ДПА або ЗНО, зорієнтуватися у змісті історичних подій і в логічній послідовності усвідомити весь історичний процес.

Основною метою освітньої галузі «Мистецтво» є формування в учнів у процесі сприймання, інтерпретації, оцінювання ними творів мистецтва та провадження практичної діяльності системи ключових, міжпредметних естетичних і предметних мистецьких компетентностей як цілісної єдиної основи світогляду, а також здатності до художньо-творчої самореалізації і культурного самовираження.

В навчальному закладі ця освітня галузь реалізується окремими предметами «Образотворче мистецтво» та «Музичне мистецтво в 5-7 класах, в 8-9 класах – через вивчення інтегрованого курсу «Мистецтво» на базовому рівні. В 10 класі, а потім і в 11 класі на рівні стандарту вивчається предмет «Мистецтво» частиною учнів, які обирають його з категорії обов’язково-вибіркових предметів, учні 11 класі завершують вивчення предмета «Художня культура», програму якого опановували з 9 класу.

Курс математики основної школи логічно продовжує реалізацію завдань математичної освіти учнів, розпочату в початкових класах, розширюючи і доповнюючи ці завдання відповідно до вікових і пізнавальних можливостей школярів. В основу побудови змісту та організації процесу навчання математики покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання предмета є сформовані певні компетентності, здатність учня застосовувати свої знання в навчальних і реальних життєвих ситуаціях.

Зміст математичної освіти в основній школі структурується за такими змістовими лініями: числа; вирази; рівняння і нерівності; функції; геометричні фігури; геометричні величини. Кожна з них розкривається з урахуванням завдань вивчення математики на цьому ступені шкільної освіти, в якому виокремлюються два основні етапи: 5-6 класи і 7-9 класи. Освітні завдання на першому етапі реалізуються у процесі вивчення єдиного курсу математики, на другому – двох курсів: алгебри і геометрії.

Викладання математики в 10-11 класах на профільному рівні передбачає вивчення двох математичних курсів – алгебри і початків аналізу та геометрії.

За рахунок варіативного компоненту навчального плану учні 7-11 класів мають можливість також відвідувати консультації з математики, на яких створюється простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь. На цих заняттях є можливість готувати учнів до участі в математичних конкурсах, олімпіадах, у написанні робіт МАН, для якісного формування математичного профілю в старшій школі. Консультації виконують коригувальну функцію, допомагають підготуватися до складання ЗНО. У більшості випадків заняття проводяться за принципом питань і відповідей.

Основною метою освітньої галузі «Природознавство» є розвиток учнів за допомогою засобів навчальних предметів, що складають природознавство як наукову галузь, формування їх наукового світогляду і критичного мислення завдяки засвоєнню ними основних понять і законів природничих наук та методів наукового пізнання, вироблення умінь застосовувати набуті знання і приймати виважені рішення в природокористуванні. Зміст освітньої галузі ґрунтується на принципі наступності між початковою, основною і старшою школою, між загальною середньою і вищою освітою.

Освітня галузь "Природознавство" реалізується через навчальні предмети, відповідно, – інтегрований курс "Природознавство" (5 клас), далі через окремі предмети – "Біологія"(6-9 класи), "Географія" (6-11 класи), "Фізика" та "Хімія" (7-11 класи), «Біологія і екологія», «Фізика і астрономія» (10-11 класи). Предмети природничого циклу в старшій школі вивчаються на рівні стандарту. Предмет «Природознавство» в 5 класі продовжує курс природознавства початкової школи. Передбачається, що здобуття нових знань, а також узагальнення, розширення і поглиблення природничих знань, умінь і навичок, набутих у початковій школі, забезпечать достатню основу для вивчення біології, хімії, географії, фізики як самостійних предметів у 6-11 класах.

Важливим завданням, яке стоїть перед шкільною географією, є формування в учнів практичних вмінь та навичок. Цьому сприяє розв’язування учнями різноманітних задач, що дозволяє закріпити теоретичний матеріал, здобути вміння, необхідні у подальшому житті та діяльності, якісно підготувати школярів до географічних олімпіад, складання ЗНО. Такі можливості учням надає програма факультативу «Розв’язування географічних задач», що вивчається у 9-х класах.

В 11 класі за бажанням учнів проводяться консультації з біології. На заняттях переважають методи самостійного здобуття знань, що спрямовані на реалізацію принципу активності навчання. Учні самостійно опрацьовують додаткову літературу, готують реферати та повідомляють їх на занятті, що забезпечує підготовку до навчання після закінчення школи і формує впевненість та вміння виступати перед аудиторією. Практичну частину консультацій становлять лабораторні та практичні роботи, виконання яких дає можливість учням удосконалити вміння та навички і тим самим забезпечує підготовку до ЗНО. Крім того, на заняттях консультацій учні мають можливість повторити матеріал курсу біології, що сприяє формуванню цілісної картини навчального матеріалу шкільної програми.

Метою освітньої галузі «Технології» є формування і розвиток проектно-технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві.

Освітня галузь складається з інформаційно-комунікаційного (реалізується змістом предмета «Інформатика» з 5 по 11 клас з поділом класів на групи; можливість одержання якісної підготовки з предмета забезпечується наявністю двох комп’ютерних класів, обладнаних на сучасному рівні) та технологічного компонентів (забезпечується викладанням предметів «Трудове навчання» з 5 по 9 клас, а в 11 класі – «Технологій» разом для дівчат та хлопців). В старшій школі предмети «Інформатика» та «Технології» вивчаються на рівні стандарту, можуть бути обраними учнями за бажанням: або обидва, або один із них, оскільки вони належать до категорії обов’язково-вибіркових дисциплін.

Основною метою освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» є розвиток здоров’язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення, використання здоров’я та дбайливого ставлення до нього, розвитку фізичної культури особистості та готовності до дій в умовах надзвичайних ситуацій та захисту Вітчизни.

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» в основній та старшій школі реалізується навчальними предметами «Фізична культура» (105 годин на рік у всіх класах кожної паралелі, в 11 класі – 70 годин (державний стандарт 2004 р.), причому в 10-11 класі заняття проводяться окремо для хлопців та дівчат), «Основи здоров’я» (35 годин на рік у всіх класах кожної паралелі, починаючи з 5 по 9 клас), «Захист Вітчизни» (по 52 год. на рік в 10-11 класах, заняття проводяться окремо для дівчат та хлопців).

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи здоров’я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» вчитель формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази закладу. Через варіативні модулі реалізуються не лише окремі види спорту, а й ритміка, хореографія, пластика, фітнес тощо.

Основними формами організації освітнього процесу, які використовуються в навчальному закладі, є різні типи уроків:

- формування компетентностей;

- розвитку компетентностей;

- перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

- корекції основних компетентностей;

- комбінований урок.

З метою утримання інтересу учнів до навчальних предметів, навчальних курсів учителі нашої школи організовують освітню діяльність школярів і в нестандартній формі, для якої характерна оригінальна подача матеріалу, зайнятість учнів не тільки при підготовці, але і в проведенні самих уроків, занять через різні форми колективної і групової, індивідуальної роботи, що допомагає їм учитись в атмосфері творчого пошуку.

На етапі формування компетентностей учителі школи використовують:

- віртуальні екскурсії (умовне «відвідування» визначних місць, огляд експонатів різних музеїв, виставок за допомогою мультимедійних ресурсів, Інтернету, яке організовує учитель-«екскурсовод» або учні, виконуючи ролі екскурсоводів, репортерів, дослідників, енциклопедистів);

- уроки-подорожі (учні сидять за партами і одночасно подорожують за допомогою вказівок і порад учителя, відчуваючи себе мандрівниками-дослідниками, першовідкривачами, вченими науковцями, які вирішують важливу проблему, самі роблять висновки, підсумки-узагальнення);

- інтегровані уроки (уроки інтегрованих зв’язків між декількома предметами, що дають можливість сформувати і яскравіше уявити навколишні взаємозв’язки і явища);

- уроки-кейси (з використанням необхідної сукупності матеріалу, взятого з різних предметів з метою формування цілісної картини про явище чи об’єкт, який вивчається);

- уроки взаємонавчання (учитель детально з демонстраціями пояснює матеріал, потім другий раз пояснює за допомогою опорних таблиць і конспектів, третій раз пояснює швидко, потім організовується групова робота над новим матеріалом з метою засвоєння його на уроці, в ході якої учень-консультант навчає учнів групи, приймає залік й оцінює).

На етапі розвитку компетентностей:

- уроки-аукціони (пропонується список запитань, які повинні бути «продані» на «аукціоні», бажаючі «покупці» відповідають на них, відповідь можна уточнити, розширити, поглибити; коли запитання повністю «куплене», ведучий називає другого «продавця», і так, поки всі запитання не будуть з’ясовані);

- уроки-практикуми (учні працюють у парах або індивідуально за інструкцією або алгоритмом, що запропоновані вчителем (виміри на місцевості, робота зі схемами, ознайомлення із приладами й механізмами, проведення дослідів і спостережень тощо);

- навчально-практичні заняття неекспериментального характеру (на яких учні самостійно, але за спрямовуючого керівництва й періодичного контролю вчителя, виконують певні види робіт, що передбачають набуття вмінь і навичок навчально-пізнавальної діяльності, а також розширення, поглиблення й узагальнення знань і формування наукового світогляду учнів через розв’язування задач, роботу з літературою);

- уроки-ділові ігри (на таких уроках визначаються конкретні проблеми з теми, що вивчається; вирішення цих проблем мають запропонувати учні-учасники гри, виконуючи свої ролі);

- конференції (відбувається ознайомлення з новою інформацією за рахунок роботи з різними інформаційними джерелами, обміну думками);

- дебати (різновид дискусії. Дебати дають змогу продемонструвати знання, поділитися досвідом, ідеями. Використання цієї форми дискусії має на меті навчити учнів висловлювати свої погляди спокійно, у товариській атмосфері. Учасники дебатів повинні вміти подати аргументи «за» і «проти» обговорюваної ідеї, переконати опонентів у правильності своєї позиції за допомогою чіткої логіки);

- дослідження (навчальна форма, в якій домінує дослідницький метод вивчення матеріалу, що забезпечує виховання творчої особистості, розвиток творчих задатків учнів, вчить їх мислити, здобувати знання самостійно й застосовувати їх на практиці);

- уроки-захисти проектів (робота над проектом передбачає самостійну практично-дослідницьку і послідовно-логічну діяльність учня (групи учнів) над наперед визначеною темою чи проблемою. Працюючи над проектом, учні вчаться знаходити власний шлях розв’язання поставленої задачі, користуватися різними джерелами інформації, аналізувати отриману інформацію, відбирати найкорисніше, що допоможе вирішити проблему).

На етапі перевірки та оцінювання досягнення компетентностей:

- уроки-заліки (форма перевірки досягнень учнів з вивченої теми чи розділу курсу навчального предмета за переліком питань, що охоплюють основний зміст розділу (закони, теорії, ідеї, алгоритми), та диференційованими завданнями практичного й теоретичного характеру);

- практичні та лабораторні заняття (безпосередньо пов’язані з навчальним експериментом, дослідами, виконанням домашніх експериментальних завдань, розв’язуванням задач з використанням спостережень та дослідів), уроки-змагання (квести).

На етапі корекції основних компетентностей:

- турніри (в класах створюються групи учнів, які одержують неоднакові завдання. Консультанти готують слабших учнів, працюють з ними, ерудити роблять повідомлення на запропоновані теми, аналітики розв’язують задачі, готуються також карточки-завдання);

- уроки-семінари (основними елементами даного уроку є пошук необхідної інформації у додаткових літературних джерелах, оволодіння учнями знаннями певної теми, підготовка реферативних повідомлень з конкретних питань та підготовка дискусійних запитань до аудиторії. Семінарські заняття є доцільною формою роботи у старшій школі, оскільки це сприяє підготовці учнів до навчання у ВНЗ);

- диспути (передбачають розгляд, дослідження, дискусію учнів на уроці навколо конкретної проблемної ситуації певної теми з метою правильного її вирішення);

- оглядові консультації (форма навчання, у процесі якої учень отримує відповіді на конкретні запитання або пояснення складних для самостійного осмислення проблем, можуть бути індивідуальними або груповими).

Такий підхід в реалізації освітньої програми зумовлений необхідністю формування компетентностей через діяльнісну спрямованість навчання, яка передбачає включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності.

Повернути учням інтерес до шкільних предметів, зробити навчання цікавим, посилити бажання учитися – головні завдання нашої школи. На нашу думку, сприяти вирішенню поставлених перед освітою завдань мають інноваційні технології навчання.

Упровадження нетрадиційних педагогічних технологій суттєво змінило освітньо-розвиваючий процес, що дозволяє вирішувати багато проблем розвивального, особистісно-орієнтованого навчання, диференціації, гуманізації, формування індивідуальної освітньої перспективи учнів.

Використання комп’ютерних технологій у нашій школі не тільки допомагає організувати навчальний процес з використанням ігрових методів, але й отримати більший зворотний зв’язок.

Засоби мультимедіа дозволяють забезпечити найкращу, в порівнянні з іншими технічними засобами навчання, реалізацію принципу наочності, більшою мірою сприяють зміцненню знань і на практичних заняттях – умінь. Крім того, засобам мультимедіа відводиться завдання забезпечення ефективної підтримки ігрових форм уроку, активного діалогу «учень-комп’ютер».

Використання ресурсів і послуг Інтернету значно розширює можливості і вчителя і учня в усіх видах діяльності.

Проектна діяльність також є методом активізації навчально-пізнавальної активності. Цьому сприяє висока самостійність учнів у процесі підготовки проекту. Учитель, який виступає координатором, лише спрямовуючи діяльність учня, який досліджує обрану тему, збирає найповнішу інформацію про неї, систематизує, отримані дані і представляє їх, використовуючи різні технічні засоби, в тому числі, і сучасні комп’ютерні технології.

Технології, які об’єднуються назвою «Портфоліо учня», сприяють формуванню необхідних навичок рефлексії, тобто самоспостереження, роздумів. «Портфоліо учня» – інструмент самооцінки власної пізнавальної, творчої праці, рефлексії його власної діяльності.

Метод інтеграції, який сприяє формуванню міжпредметних понять, дозволяє здійснювати міжпредметну координацію змісту навчального матеріалу з метою його оптимізації. Даний метод дозволяє адаптувати зміст навчальних програм до можливостей конкретних учнів, створює сприятливі умови для розвитку особистості кожного учня, формування позитивної мотивації навчання.

Інноваційні методи у викладанні – це нові методи спілкування з учнями, позиція ділового співробітництва з ними і долучення їх до нинішніх проблем. Інноваційні методи – це методи, що дозволяють учням самоствердитися. А самоствердження – це шлях до правильного вибору своєї професії.

Великого значення на сьогоднішній день набуває аспект педагогіки партнерства між всіма учасниками освітнього процесу.

Педагогіка партнерства (співробітництва) ґрунтується на принципах гуманізму й творчого підходу до розвитку особистості.

Утілюючи ідеї педагогіки партнерства, вчителі нашої школи використовують в своїй роботі не тільки стандартні методи організації освітнього процесу, але намагаються будувати навчання і виховання таким чином, щоб дитина була постійно залучена до спільної діяльності. Як інструменти педагогіки партнерства використовуються цікаві й захоплюючі розповіді, відверта бесіда, справедлива і незалежна оцінка, заохочення творчих успіхів, особистий приклад, зустрічі з цікавими людьми, спільний пошук рішень, спільні суспільно корисні справи, благодійні акції тощо.

Упродовж останніх років наполегливо працюємо на упровадження особистісно-орієнтованої моделі освіти, заснованої на ідеології дитиноцентризму – беремо участь у роботі над проектом «Тьюторська технологія як засіб реалізації принципу індивідуалізації в освіті».

Дитиноцентризм розуміється як максимальне наближення навчання і виховання конкретної дитини до її сутності, здібностей і життєвих планів.

Розділ V. Організація корекційно-розвивальної роботи

для учнів з особливими освітніми потребами

Відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 19) держава створює умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

Згідно розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Київської ОДА, відділу освіти Києво-Святошинської РДА навчальний заклад забезпечує умови для навчання, розвитку, адаптації в соціумі дітей з особливими освітніми потребами. З цією метою в школі створена система роботи з даною категорією дітей, яка спрямована на:

- виявлення, обліковування та надання консультаційно-діагностичної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

- організацію методичної роботи з педагогами, які працюють з особливими дітьми;

- організацію просвітницької роботи з батьками дітей з особливими потребами;

- допомогу дітям і батькам у захисті їх прав та інтересів.

Навчальний заклад надає рівні можливості для отримання освітніх послуг здобувачами освіти відповідно до наявних умов.

Корекційно-розвивальні програми для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами використовуються педагогічними працівниками відповідно до нозології та індивідуальних потреб дитини.

Розділ VІ. Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Згідно закону «Про освіту» метою повної загальної середньої освіти є «всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності».

Результатами навчання в школі через опанування учнями навчальних програм з предметів, що представляють всі освітні галузі, є формування ключових компетентностей (це – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність). Тобто формується ядро знань, на яке будуть накладатись уміння цими знаннями користуватися, цінності та навички, що знадобляться випускникам української школи в професійному та приватному житті.

Ключові компетентності структуруються за такими компонентами, як уміння, ставлення та навчальні ресурси, що є необхідними кожній сучасній людині для її успішної життєдіяльності.

№ з/п Ключові компетентності Компоненти
І ступінь ІІ-ІІІ ступінь
1 Спілкування державною мовою Вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем
2 Спілкування іноземними мовами Здатність спілкуватися іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.
3 Математична компетентність Виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації
4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу
5 Інформаційно-цифрова компетентність Опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів
6 Уміння вчитися впродовж життя Опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії
7 Ініціативність і підприємливість Ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)
8 Соціальна і громадянська компетентності Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. Навчальні ресурси: завдання соціального змісту
9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва
10 Екологічна грамотність і здорове життя Усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природних ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Упродовж навчання учні опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє стимулюванню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин і корекції у знаннях, уміннях і навичках.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Освітньої програми школи використовуються внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Використання міжпредметних зв’язків у ході навчання учнів забезпечує інтеграцію ключових та предметних компетентностей та реалізацію єдиних для всіх освітніх галузей наскрізних ліній:«Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність», спрямованих на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях:

№ з/п Наскрізна лінія Коротка характеристика
І ступінь ІІ-ІІІ ступінь
1 Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.
2 Громадянська відповідальність Формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Формування відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.
3 Здоров'я і безпека Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки Становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я.
4 Підприємливість і фінансова грамотність Формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Окремі лінії реалізуються через предмети (наприклад, «Підприємливість і фінансова грамотність» через предмет «Фінансова грамотність»).

Згідно ст.12 (п.8) Закону України «Про освіту» результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та/або якості освіти.

Розділ VІІ. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року.

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Профільна середня освіта здобувається після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової, базової, профільної середньої освіти за інших умов.

Розділ VIII. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

1. Початкова школа

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4 класах – формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню.

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний поступ учнів; формувати в дитини впевненість у собі, наголошуючи на її сильних сторонах, а не на помилках, діагностувати досягнення на кожному з етапів навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; підтримувати бажання навчатися та прагнути максимально можливих результатів; запобігати побоюванням помилитися.

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи затверджені наказом МОН України від 19.08.2016 р. №1009. Формувальне оцінювання учнів 1 класу буде здійснюватися відповідно до методичних рекомендацій, викладених у листах МОН України від 18.05.2018 р. № 2.2-1250та від 21.05.2018 р. № 2.2-1255.

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень на національному, обласному, районному, шкільному рівнях, а також на рівні окремих класів.

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладу та якості освіти.

2. Основна та старша школа

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів основної й старшої школи затверджені наказом Міністерства освіти і науки від 13.04.2011 р. № 329 та реалізуються в нормах чотирьох рівнів досягнень: початковий, середній, достатній, високий.

Видами оцінювання навчальних досягнень учнівє: поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація.

Поточне оцінювання здійснюється у процесі поурочного вивчення теми.Його основними завдання є: встановлення й оцінювання рівнів розуміння і первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, встановлення зв’язків між ними та засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і навичок.

Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове та фронтальне опитування; робота з діаграмами, графіками, схемами; зарисовки біологічних об’єктів; робота з контурними картами; виконання учнями різних видів письмових робіт; взаємоконтроль учнів у парах і групах; самоконтроль тощо. В умовах упровадження зовнішнього незалежного оцінювання особливого значення набуває тестова форма контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів.

Інформація, отримана на підставі поточного контролю, є основною для коригування роботи вчителя на уроці.

Тематичномуоцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати вивчення теми (розділу).

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів забезпечує:

- усунення безсистемності в оцінюванні;

- підвищення об’єктивності оцінки знань, навичок і вмінь;

- індивідуальний та диференційований підхід до організації навчання;

- систематизацію й узагальнення навчального матеріалу;

- концентрацію уваги учнів до найсуттєвішого в системі знань з кожного предмета.

Тематична оцінкавиставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (практичних, лабораторних, самостійних, творчих, контрольних робіт) та навчальної активності школярів.

Перед початком вивчення чергової теми всі учні мають бути ознайомлені з тривалістю вивчення теми (кількість занять); кількістю й тематикою обов’язкових робіт і термінами їх проведення; умовами оцінювання.

Оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного оцінювання, арічна – на основі семестрових оцінок.

Учень (учениця) має право на підвищення семестрової оцінки. При цьому потрібно мати на увазі, що відповідно до Положення про золоту медаль «За високі досягнення в навчанні» та срібну медаль «За досягнення в навчанні», затвердженого наказом МОН України від 17.03.08 р. №186, підвищення результатів семестрового оцінювання шляхом переатестації не дає підстав для нагородження випускників золотою або срібною медалями.

Більш гнучкої, різнопланової системи оцінювання потребуєпрофільна старша школа, яка на основі диференційованого навчання враховуються не лише навчальні досягнення, але і творчі, проектно-дослідницькі, особистісні, соціально значущі результати, уміння вирішувати проблеми, що виникають у різних життєвих ситуаціях.

Здобувачі базової та профільної середньої освіти за рішенням педагогічної ради повинні пройти навчальну практику обсягом не менше 30 годин протягом навчального року, формою проходження практики може бути виконання навчально-практичних завдань, збір зразків навчального матеріалу, проведення вимірювань, спостережень, виготовлення виробів, створення навчальних відеофільмів, здійснення екскурсій, пов’язаних з тематикою навчальних занять.

Розділ IX. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення

якості освіти

1. Кадрове забезпечення освітньої діяльності навчального закладу

У навчальному закладі організацію освітнього процесу забезпечують 96 педагогічних працівників, з яких: вчителів вищої категорії – 43, вчителів першої категорії – 11, вчителів другої категорії – 8, з категорією «спеціаліст» - 11. З 43 педагогів з вищою категорією 17 особам присвоєно звання «Учитель-методист», 20 особам – «Старший учитель».

В навчальному закладі працюють: директор, 3 заступників з НВР, 1 заступник з ВР, 1 заступник з господарчої роботи, 85 учителів (з них 20 учителів початкової школи), педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог. Крім того, в школі діє логопедичний пункт, роботу якого забезпечує учитель-логопед. Грамотне планування роботи шкільної бібліотеки у наданні допомоги учням і педагогам з метою забезпечення їхніх інформаційних потреб здійснюється 2 бібліотекарями.

В основній та старшій школи викладання української мови та літератури здійснюють 5 педагогів, зарубіжної літератури – 3, англійської, французької та іспанської мов – 10, предметів, що входять в категорію суспільствознавчих дисциплін, – 3, 7 учителів навчають математиці, 2 – фізиці, 4 – інформатиці, 2 – хімії, 2 – географії, 2 – біології, мистецькі дисципліни (музичне та образотворче мистецтво, інтегрований курс «Мистецтво») викладають 2 педагоги, фізичну культуру – 4, трудове навчання та технології – 2, 5 учителів – основи здоров’я.

Гурткову роботу з учнями школи організовано при школі та при позашкільному відділенні навчального закладу.

Професійна підготовка вчителя не закінчується у стінах педагогічного навчального закладу. Вона продовжується протягом усієї професійної діяльності педагога. Це:

- курси підвищення кваліфікації;

- дистанційні навчальні курси;

- проходження онлайн-курсів;

- участь у семінарах-практикумах, майстер-класах, вебінарах;

- участь у публічних лекціях та ін.

Таким чином педагоги школи долучаються до творчої діяльності, мають змогу бути обізнаними із сучасними технологіями навчання, підвищенню їхнього фахового рівня. Наші вчителі мають ряд сертифікатів, що засвідчують бажання надавати якісні освітні послуги.

Наявність даних сертифікатів дає можливість формувати ключові компетентності в здобувачів освіти, використовувати внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки, використовувати інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії тощо.

2. Навчально-методичне забезпечення

Реалізація змісту освіти у школі та досягнення прогнозованого результату її роботи забезпечується програмно-методичним матеріалом, що відповідає Переліку навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти І, ІІ, ІІІ ступенів, затвердженого наказами МОН України (відповідно до рекомендацій, викладених у листі МОН України від 03.07.2018 р. № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році»).

Для ефективного планування та здійснення освітнього процесу з дітьми, які мають особливі освітні потреби, використовується Типова освітня програма спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженанаказом МОН України від 12.06.2018 № 627.

Перелік підручників, що використовуються у навчальному процесі у школі, відображено у таблиці 10.

3. Матеріально-технічне забезпечення

У школі обладнано багато навчальних кабінетів. До послуг учасників освітнього процесу 2 приміщення, пристосовані під спортивні зали, кабінет інформатики та бібліотека, комп’ютери в яких підключені до мережі Інтернет, шкільна їдальня, медичний кабінет, стоматологічний кабінет, кабінет психолога і соціального педагога, майстерня, кімната групи продовженого дня. Біля школи є ігровий, футбольний, баскетбольний, волейбольний майданчики. В обох корпусах обладнані внутрішні туалети.

Для першокласників – просторі класи, ігрові куточки. З метою створення належного освітнього простору для навчання учнів 1-х класів в новій українській школі здійснюватиметься робота по забезпеченню навчальних кімнат новими меблями, сучасною оргтехнікою та дидактичними матеріалами.

Для учнів основної школи обладнано сучасні кабінети:

- кабінет української мови та літератури;

- кабінет іноземної мови;

- кабінет історії;

- кабінет біології та основ здоров’я (+ система «Розумники»);

- кабінет хімії (+ система «Розумники»);

- кабінет фізики (+ система «Розумники»);

- 2 кабінети інформатики;

- спортивний зал;

- хореографічний зал;

- кабінет музичного мистецтва;

- кабінет математики;

- кабінет географії;

- навчальна майстерня з обробки металу і деревини;

- кабінет обслуговуючої праці;

- ресурсна кімната.

Кожен навчальний кабінет має паспорт, в якому відображені загальні санітарно-гігієнічні умови, організація робочих місць, режим роботи кабінету, перелік методичної літератури, дидактичний та роздатковий матеріал, наочні посібники та технічне обладнання.

Навчально-методичне забезпечення дозволяє в повному обсязі виконувати навчальні програми, за якими працює колектив школи. В школі проведено велику організаторську роботу по естетичному оформленню коридорів, класних кімнат, навчальних та адміністративних кабінетів. Для поліпшення навчально-матеріальної бази окремих кабінетів, оформлення, покращення санітарно-гігієнічного стану та естетичного вигляду розроблено перспективний план, який неухильно виконується.

4. Якість проведення навчальних занять

Система внутрішнього забезпечення якості освіти закладу реалізується відповідно до «Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Вишнівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3», розробленого відповідно до ст. 41 Закону України «Про освіту», схваленого рішенням педагогічної ради (протокол № 11 від 23.06.2018 р.) та затвердженого наказом директора школи №138 від 23.06. 2018 р.

Організаційна структура, що здійснює внутрішню оцінку, експертизу якості освіти і інтерпретацію отриманих результатів, включає: адміністрацію школи, педагогічну, методичну ради закладу, предметно-методичні комісії учителів-предметників, тимчасові структури (педагогічний консиліум, комісії та ін.).

Предметом внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

- якість освітніх результатів здобувачів освіти (відповідність індивідуальних освітніх досягнень державним стандартам);

- якість організації освітнього процесу, що включає доступність освіти, комфортності здобуття освіти, матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, освітній простір, у тому числі створення інклюзивного освітнього середовища;

- якість освітньої програми, що прийнята і реалізовується у закладі, умови її реалізації;

- виховна робота;

- професійна компетентність педагогів, їх діяльність щодо забезпечення необхідної якості результатів освіти;

- ефективність управління якістю освіти;

- прозорість та інформаційна відкритість діяльності закладу;

- стан збереження здоров'я здобувачів освіти.

Компоненти системи внутрішнього забезпечення якості:

- виконання навчальних планів та освітньої програми: перевірка стану виконання навчальних програм (2 рази на рік – наказ по школі); перевірка виконання календарно-тематичних планів (2 рази на рік, заступник директора з НВР); перевірка поурочних планів молодих і новоприбулих вчителів (заступник директора з НВР); вивчення стану викладання окремих предметів (посеместрово, за окремим графіком; предмети, з яких складають ЗНО – щорічно); проведення аналізу підсумків ДПА та ЗНО (1 раз на рік, заступник директора з НВР);

- кадрове забезпечення освітньої діяльності: надання необхідної підтримки діяльності предметно-методичних комісій з питань оволодіння сучасними освітніми технологіями; супровід самоосвітньої діяльності вчителів, забезпечення регулярного проходження ними курсової перепідготовки; надання методичної допомоги вчителям, які атестуються; організація наставництва для молодих вчителів; взаємовідвідування уроків; проведення практичних занять, тренінгів, студій, майстер-класів;

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності: розроблення методичних матеріалів, конспектів уроків, посібників для упровадження компетентнісного навчання та педагогіки партнерства; апробація та моніторинг навчальної літератури; розробка навчального контенту з метою реалізації концепції нової української школи;

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти: розроблення модельних навчальних програм, тематичних планів з можливістю міжпредметної інтеграції, пошук навчальних ресурсів, які співвідносяться з відповідними планами, розробка забезпечення певних видів навчальної діяльності (групової роботи, експериментів, рольових ігор, спостережень тощо), здійснення відбору навчально-методичних комплектів, підручників, посібників, медіа-ресурсів;

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності: створення у закладі сучасного освітнього середовища, впровадження у освітній процес інформаційних технологій (система «Розумники») та форм дистанційного навчання, оновлення змісту діяльності шкільної бібліотеки шляхом впровадження в її практичну роботу ІКТ;

- якість проведення навчальних занять: вивчення системи роботи вчителів; відвідування уроків молодих (новоприбулих) вчителів та тих, які атестуються; перевірка ведення класних журналів (за окремим графіком); зошитів (посеместрово); щоденників (за окремим графіком); анкетування учнів та батьків;

- моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), якості знань, умінь і навичок учнів: тематичний контроль, проведення контрольних зрізів знань з предметів (щосеместрово), здійснення класно-узагальнюючого контролю в окремих класах, розгляд питань успішності на засіданнях педагогічної ради з метою пошуку оптимальних шляхів забезпечення результативності навчання, розробка рекомендацій щодо їх покращення (вчителі, заступник директора з НВР);

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу: забезпечення психологічного супроводу освітнього процесу; проведення батьківських зборів, конференцій; діяльність консультаційного пункту для батьків з питань підготовки дітей до школи; проведення семінару-практикуму з питань проблем школи та занять психолого-педагогічного семінару.

5. Моніторинг досягнення учнями результатів навчання

Порядок, процедура і форми проведення контролю якості освітнього процесу на рівні школи регламентується «Положенням про внутрішній моніторинг якості освіти у Вишнівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3», розробленого відповідно до ст. 48 Закону України «Про освіту», схваленого рішенням педагогічної ради (протокол № 1 від 30.08.2018 р.) та затвердженого наказом директора школи №139 від 03.09.2018 р.

Моніторинг – це форма організації, збору, системного обліку та аналізу інформації про організацію і результати освітнього процесу для ефективного вирішення завдань управління якістю освіти.

Суб’єктами моніторингу є: адміністрація школи, керівники методичних підструктур, органи внутрішньошкільного самоуправління. Кожний суб'єкт моніторингу реалізує специфічні для нього завдання.

Об’єктом моніторингу є система організації освітнього процесу в школі:

- освітнє середовище: контингент тих, хто навчається; кадрове (педагогічне) забезпечення освітнього процесу;

- здобувачі освіти: ступінь адаптації до навчання учнів 1-х, 5-х, 10-х класів; рівень навченості (з усіх предметів); рівень вихованості учнів; рівень роботи з обдарованими дітьми; модель випускника, рівень її досягнення учнями школи (за ступенями навчання);

- педагогічні працівники: рівень професійної компетентності; якість і результативність педагогічної роботи; рівень інноваційної діяльності; самоосвітня діяльність;

- освітній процес: аналіз стартового, рубіжного та підсумкового контролю за рівнями навчальних досягнень учнів;

- соціально-психологічне супроводження освітнього процесу;

- здоров’язберігаючий аспект, безпека життєдіяльності, охорона праці.

6. Академічна доброчесність

Етичні норми педагогічної діяльності та академічна доброчесність у закладі регламентуються «Положенням про академічну доброчесність педагогічних працівників та здобувачів освіти Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3», розробленого відповідно до ст. 42 Закону України «Про освіту», схваленого рішенням педагогічної ради (протокол № 11 від 23.06.2018 р.) та затвердженого наказом директора школи №137 від 23.06.2018 р.

Забезпечення академічної доброчесності здійснюється:

· учасниками освітнього процесу шляхом:

- дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України;

- утвердження позитивного іміджу школи, примноження її традицій;

- дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;

- запобігання корупції, хабарництву;

- збереження, поліпшення та раціонального використання навчально-матеріальної бази закладу;

- дотримання норм про авторські права, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

- надання правдивої інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності;

· здобувачами освіти шляхом:

- самостійного виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролю без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання (самостійні, контрольні, ДПА);

- особистою присутністю на всіх заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами;

· педагогічними працівниками шляхом:

- надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній професійній діяльності інноваційних здобутків в галузі освіти;

- обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях педагогічної ради та колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення;

- незалежності професійної діяльності від політичних партій, громадських і релігійних організацій;

- підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку і самовдосконалення, проходження вчасно курсової підготовки;

- дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики;

- об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання здобувачів освіти;

- здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

- інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення.

Навчальний план та його обґрунтування

1. Загальні засади

Мова навчання – українська.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

- І семестр – з 03.09 по 28.12.2018 р.;

- ІІ семестр– з 14.01 по 24 (25).05.2019 р.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

- осінні – з 29.10 по 04.11.2018 р.;

- зимові – з 28.12.2018 р. по 13.01.2019 р.;

- весняні – з 25.03 по 31.03.2019 р.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію терміни проведення ДПА затверджуються МОН України додатково.

Режим роботи закладу регламентується єдиним розкладом навчальних занять відповідно до вимог ДсанПіН 5.5.2.008-01.

У 2018/2019 навчальному році Вишнівська загальноосвітня школа I-III ступенів № 3 буде працювати у дві зміни, оптимально поєднуючи усі сфери освітньої діяльності учнів:

- І зміна: 5-А, 5-Б, 5-В, 5-Г, 5-Д, 6-А, 6-Б, 6-Д, 7-А, 7-Б, 8-А, 8-Б, 8-В, 9-А, 9-Б, 9-В, 9-Г, 9-Д, 10-А, 10-Б, 11-А, 11-Б;

- ІІ зміна: 6-В, 6-Г, 7-В, 7-Г, 8-Г, 8-Д.

Навчальні заняття розпочинаються о 08.00 годині. Навчальний план зорієнтований на роботу закладу за 5-денним навчальним тижнем.

2. Початкова освіта

З 2018/2019 навчального року учні 1-х класів навчатимуться за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О.Я. Савченко (НУШ-1).

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховано санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків:

- у 1 класі – 35 хвилин;

- у 2-4 класах – 40хвилин.

Відповідно до постанови КМ України від 20.04.2011 р. № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний план школи І ступеня включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено індивідуальні та групові заняття:

- 1 клас – додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять (1 год.);

- 2-4 класи – додаткові години на вивчення предмету «Англійська мова» інваріантної складової (1 год.).

Розподіл годин на вивчення теми навчальної програми предмету «Англійська мова» здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується директором школи.

Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учениць, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Предмети «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» викладаються в школі як окремі курси.

У 2018-2019 навчальному році на вивчення окремих предметів класи поділяються на групи:

- українська мова: 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г, 1-Є, 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Є, 3-А, 3-Б, 3-В, 3-Г, 3-Д, 4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г;

- англійська мова: 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г, 1-Є, 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Є, 3-А, 3-Б, 3-В, 3-Г, 3-Д, 4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г;

- інформатика: 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Є, 2-Е, 3-А, 3-Б, 3-В, 3-Г, 3-Д, 4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 30.12.2014 р. № 1547, учні 4-х класів складають державну підсумкову атестацію.

3. Базова освіта

Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову:

- таблиця 3 – для класів: 5-А, 5-Б, 5-В, 5-Г, 5-Д, 6-А, 6-Б, 6-В, 6-Г, 6-Д, 7-А, 8-А, 8-В, 8-Г, 9-В, 9-Г, 9-Д;

- таблиця 4 – для класів: 9-А (з поглибленим вивченням математики), 8-Б, 9-Б (з поглибленим вивченням української філології);

- таблиця 5 – для класів: 7-Б, 7-В, 7-Г, 8-Д (з вивченням двох іноземних мов).

У 2018-2019 навчальному році на вивчення окремих предметів класи поділяються на групи:

- українська мова: 6-Б, 6-В, 6-Г, 7-Б, 7-В, 7-Г;

- англійська мова: 5-А, 5-Б, 5-В, 5-Г, 5-Д, 6-А, 6-Б, 6-В, 6-Г, 6-Д, 7-А, 7-Б, 7-В, 7-Г, 8-А, 8-Д;

- дві іноземні мови: 7-Б, 7-В, 7-Г, 8-Д (іспанська та французька);

- інформатика: 5-А, 5-Б, 5-В, 5-Г, 5-Д, 6-А, 6-Б, 6-В, 6-Г, 6-Д, 7-А, 7-Б, 7-В, 7-Г, 8-А, 8-Б, 8-В, 8-Г, 8-Д, 9-А, 9-Б, 9-В, 9-Г, 9-Д;

- трудове навчання (обслуговуюча праця та технічні види праці): 5-А, 5-Б, 5-В, 5-Г, 5-Д, 6-А, 6-Б, 6-В, 6-Г, 6-Д, 7-А, 7-Б, 7-В, 7-Г, 8-А, 8-Б, 8-В, 8-Г, 8-Д, 9-А, 9-Б, 9-В, 9-Г, 9-Д.

У 8-Б та 9-Б класах (з поглибленим вивченням української філології) з числа годин варіативної складової відводиться по 2 год. на вивчення української мови та по 1 год. на вивчення української літератури для виконання програм з поглибленим вивченням предметів.

У 9-А класі (з поглибленим вивченням математики) з числа годин варіативної складової відводиться 2 год. на вивчення алгебри та 1 год. на вивчення геометрії для виконання програм з поглибленим вивченням предметів.

У 9-А, 9-Б, 9-Д класах в рамках предмету «Фізична культура» реалізується курс за вибором «Хореографія» (по1 год. на тиждень).

Години варіативної складової розподілено:

Збільшено години на вивчення базових предметів:

- українська мова та література: у 5-Б, 5-Г, 6-Б, 6-Д, 7-Б – на 1 год.;

- англійська мова: у 6-Б, 6-Д, 7-Б, 7-Г, 9-А – на 1 год.;

- математика: у 5-А, 5-В, 5-Д, 6-А, 6-В, 6-Г – на 1 год.;

- алгебра та геометрія: у 7-А, 7-В, 8-А, 8-Д – на 1 год.;

- київщинознавство: у 5-А, 5-Г, 5-Д, 7-В, 7-Г, 8-Г – на 1 год.;

- хімія: у 7-А, 8-В – на 1 год.

Індивідуальні заняття, факультативи та консультації:

- англійська мова: у 5-Б, 5-В – по 1 год.;

- зарубіжна література: у 5-Д, 6-А, 6-Б – по 0,5 год.; 9-Б – 1 год.;

- історія України: у 6-В, 6-Г, 7-Г – по 1 год.;

- природознавство: у 5-х класах – по 1 год.;

- фізика: у 8-Г, 8-Д, 9-В, 9-Д – по 1 год.;

- основи здоров’я: у 6-А, 6-В, 6-Д – по 1 год.;

- курс «Захисти себе від ВІЛ. Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ»: у 8-В, 8-Г, 9-В, 9-Г, 9-Д – по 1 год.;

- трудове навчання: у 5-А, 5-Б, 5-В, 5-Г – по 0,5 год.

3. Профільна освіта

У 2018/2019 навчальному році у школі проводиться навчання за профільною системою:

- 10-А клас з профільними групами: суспільно-гуманітарний напрям, економічний профіль (з експериментальними інтегрованими курсами, таблиця 6); природничо-математичний напрям, біолого-хімічний профіль (таблиця 7);

- 10-Б клас – філологічний напрям, групи профілю української, англійської філології (таблиця 7);

- 11-А клас – філологічний напрям, профіль української філології (таблиця 8);

- 11-Б клас – природничо-математичний напрям, біолого-хімічний профіль (таблиця 9).

У 10-А класі (група економічного профілю) вводиться викладання експериментального інтегрованого курсу «Природничі науки», на який відводиться 4 години.Курс «Природничі науки» буде викладатися за проектом 2 – авторський колектив під керівництвом Т. Засєкіної.

У 10-х класах вводиться викладання курсу «Громадянська освіта» (по 2 год. на тиждень).

У 11-х класах вводиться викладання курсів «Громадянська освіта: людина і світ» (по 0,5 год.) та «Громадянська освіта: економіка» (по 1 год.).

У 10-А, 10-Б класах продовжується викладання курсу «Мистецтво» (по 1 год.), у 11-А, 11-Б класах – курсу «Художня культура» (по 0,5 год.).

Курс «Захист Вітчизни» для юнаків та медико-санітарна підготовка для дівчат викладаються за удосконаленими навчальними програмами у 10-11 класах (по 1,5 год. на тиждень). На вивчення курсу «Захист Вітчизни» поділяються на групи.такі класи: 10-А, 10-Б, 11-А, 11-Б.

В усіх 10-11-х класах в рамках предмету «Фізична культура» реалізується курс хореографії (по1 год. на тиждень).

Години варіативної складової розподілено:

Збільшено години на вивчення базових предметів:

- українська мова: у 11-Б – на 1,5 год.;

- англійська мова: у 10-Б – на 1 год.; у 11-А – на 2 год.;

- алгебра і початки аналізу: у 11-А, 11-Б – на 1 год.

Індивідуальні заняття, факультативи та консультації:

- українська мова: у 10-Б – 1 год.;

- англійська мова: у 11-Б – 1 год.;

- курс «Фінансова грамотність»: у 10-А – 1 год.;

- курс «Економіка» »: у 10-А – 2 год.;

- факультативний курс «Історія Голокосту»: у 11-А – 1 год.;

- геометрія: у 11-А, 11-Б – по 0,5 год.;

- фізика: у 11-А – 1 год.

Додатки до навчального плану

Таблиця 1

Типовий навчальний план для початкової школи

з навчанням українською мовою (НУШ-1)

Назва освітньої галузі (предмета) Класи Кількість годин на тиждень
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Разом
Інваріантний складник
Мовно-літературна (українська мова і літературне читання) 7
2
Іншомовна (іноземна мова)
Математична (математика) 4
Природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі («Я досліджую світ») 3
Технологічна (дизайн і технології) 1 –
Інформатична (інформатика)
Мистецька (мистецтво) 2
Фізкультурна (фізкультура)* 3
Варіативний складник
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1
Загальнорічна кількість навчальних годин 20+3
Гранично допустиме тижневе навантаження учня 20
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 23

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.


Таблиця 2

2-4 класи

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
2 3 4 Разом
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Українська мова 7 7 7 21
Іноземна мова 2 2 2 6
Математика Математика 4 4 4 12
Природознавство Природознавство 2 2 2 6
Суспільствознавство Я у світі - 1 1 2
Мистецтво Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво 1 1 1 3
1 1 1 3
Технології Трудове навчання 1 1 1 3
Інформатика 1 1 1 3
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 3
Фізична культура** 3 3 3 9
Усього 20+3 21+3 21+3 62+9
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2 2 2 6
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22 23 23 68
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 25 26 26 77

* Заклад загальної середньої освіти може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

Таблиця 3

5-9 класи

з навчанням українською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Іноземна мова 3 3 3 3 3
Зарубіжна література 2 2 2 2 2
Суспільство-знавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 - -
Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
Мистецтво - - - 1 1
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2 2 2
Геометрія - - 2 2 2
Природознавство Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 1,5
Фізика - - 2 2 3
Хімія - - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3 3
Разом 23,5+3 26,5+3 28+3 28,5+3 30+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 3,5 3,5 2,5 3 3
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 27+3 30+3 30,5+3 31,5+3 33+3

* Заклад загальної середньої освіти може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

*** В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

Таблиця 4

5-9 класи

з поглибленим вивченням окремих предметів

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Іноземна мова 3 2 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2 2
Суспільство-знавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1
Мистецтво* Мистецтво 1 1 1 1 1
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2 2 2
Геометрія - - 2 2 2
Природознавство Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 1,5
Фізика - - 2 2 3
Хімія - - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3 3
Години на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, курсів 3,5 4 4 3,5 3
Разом 26+3 28,5+3 30+3 31+3 32+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2 2,5 2 2 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 28+3 31+3 32+3 33+3 33+3

* Заклад загальної середньої освіти може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

*** В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

Таблиця 5

5-9 класи

з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Перша іноземна мова 3 2 2 2 2
Друга іноземна мова 2 2 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2 2
Суспільство-знавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 - -
Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
Мистецтво - - - 1 1
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2 2 2
Геометрія - - 2 2 2
Природознавство Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 1,5
Фізика - - 2 2 3
Хімія - - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3 3
Разом 25,5+3 27,5+3 29+3 29,5+3 30,5+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2,5 3,5 3 3,5 2
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 28+3 31+3 32+3 33+3 33+3

* Заклад загальної середньої освіти може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

*** В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

Таблиця 6

10-11 класи

(з експериментальними інтегрованими курсами)

Предмети Кількість годин на тиждень у класах
10 клас 11 клас
Базові предмети 23,5 21,5
Українська мова 2 2
Українська література 2 2
Зарубіжна література 1 1
Іноземна мова* 2 2
Історія: Україна і світ (експериментальний інтегрований курс) 3 3
Громадянська освіта 2 0
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3 3
Природничі науки (експериментальний інтегрований курс) 4 4
Фізична культура** 3 3
Захист Вітчизни 1,5 1,5
Профільні предмети і спеціальні курси 9 11
Вибірково-обов’язкові предмети (Інформатика, Технології, Мистецтво) 3 3
Додаткові години на окремі предмети, факультативні курси, індивідуальні заняття 2,5 2,5
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33
Усього фінансується 38 38

* За наявності належних умов заклад освіти може збільшувати кількість годин на вивчення іноземної мови, використовуючи додаткові години.

** Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на учня.

Таблиця 7

10-11 класи

Предмети Кількість годин на тиждень у класах
10 11
Базові предмети 27 26
Українська мова 2 2
Українська література 2 2
Зарубіжна література 1 1
Іноземна мова* 2 2
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта 2 0
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3 3
Біологія і екологія 2 2
Географія 1,5 1
Фізика і астрономія 3 4
Хімія 1,5 2
Фізична культура** 3 3
Захист Вітчизни 1,5 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети (Інформатика, Технології, Мистецтво) 3 3
Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття 8 9
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38

* За наявності належних умов заклад освіти може збільшувати кількість годин на вивчення іноземної мови, використовуючи додаткові години.

** Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на учня.

Таблиця 8

11 клас (стандарт 2004 року)

Філологічний напрям

Предмети Кількість годин на тиждень у 11 класі
Української філології профіль Іноземної філології профіль
Українська мова 4 2
Українська література 4 2
Іноземна мова 3 5
Друга іноземна - 3
Зарубіжна література 3 3
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта: 1 1
економіка
людина і світ 0,5 0,5
Художня культура 0,5 0,5
Математика 3 3
Астрономія 0,5 0,5
Біологія 1,5 1,5
Фізика 2 2
Хімія 1 1
Екологія 0,5 0,5
Технології 1 1
Інформатика 1 1
Фізична культура 2 2
Захист Вітчизни 1,5 1,5
Разом 32,5 33,5
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів 5,5 4,5
Гранично допустиме навантаження на учня: 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38

* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Таблиця 9

11 клас (стандарт 2004 року)

Природничо-математичний напрям

Предмети Кількість годин на тиждень у 11 класі
Екологічний профіль Біолого-хімічний профіль Біолого-фізичний профіль Географічний профіль
Українська мова 1 1 1 1
Українська література 2 2 2 2
Іноземна мова 3 3 3 3
Зарубіжна література 1 1 1 1
Історія України 1,5 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1
Громадянська освіта: 1 1 1 1
економіка
людина і світ 0,5 0,5 0,5 0,5
Художня культура 0,5 0,5 0,5 0,5
Математика* 3 3 3 3
Астрономія 0,5 0,5 0,5 0,5
Біологія 5 5 5 1,5
Географія - - - 5
Фізика 3 2 6 2
Хімія 2 6 2 2
Екологія 2 0,5 0,5 2
Технології 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1
Фізична культура** 2 2 2 2
Захист Вітчизни 1,5 1,5 1,5 1,5
Разом 32,5 34 34 33
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів 5,5 4 4 5
Гранично допустиме навантаження на учня: 33 33 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38 38 38

* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Таблиця 10

Перелік підручників, що використовуються

у Вишнівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3

Клас Назва підручника і автор Примітка
1 1 Українська мова. Буквар. Пономарьова К.І.
2 Англійська мова. Бєляєва Т.Ю.
3 Математика. Листопад Н.П.
4 Я досліджусвіт. Андрусенко І.В., Котелянець Н.В., Агєєва О.В.
5 Мистецтво. Калініченко О.В., Аристова Л.С.
2 1 Математика .Богданович М.В., Лишенко Г.П.
2 Сходинки до інформатики. Г.В. Ломаковська
3 Основи здоров’я. О.В. Гнатюк
4 Англійська мова . Алла Несвіт
5 Природознавство. Т.Г. Гільберг, Т.В. Савак
6 Образотворче мистецтво. О. Калініченко
7 Українська мова. М.Д. Захарійчук
8 Літературне читання. В. Науменко
9 Музичне мистецтво. О. Лобова
10 Трудове навчання. І.М. Веремійчик, В.П. Тименко
3 1 Математика. Богданович М.В.
2 Природознавство. Гільберг Т.Г.
3 Трудове навчання. Веремійчик І.М.
4 Основи здоров’я. Гнатюк О.В.
5 Сходинки до інформатики. Ломаковська Г.В.
6 Літературне читання. Науменко В.
7 Англійська мова. Несвіт А.
8 Я у світі. Тагліна О.В.
9 Музичне мистецтво. Лобова О.
10 Образотворче мистецтво. Калініченко О.
11 Українська мова. Захарійчук М.Д.
4 1 Математика 3 клас Богданович М.В.
2 Природознавство. Гільберг Т.Г.
3 Трудове навчання. Веремійчик І.М.
4 Основи здоров’я. Бех І.Д.
5 Літературне читання.Савченко О.Я.
6 Англійська мова. Несвіт А.
7 Я у світі. Тагліна О.В.
8 Музичне мистецтво. Лобова О.
9 Образотворче мистецтво. Власова В.Г.
10 Українська мова. Вашуленко М.С.
11 Інформатика Підручник відсутній
5 1 Українська мова. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т.
2 Українська література. Авраменко О.М.
3 Англійська мова. Несвіт А.
4 Зарубіжна література. Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В., Зуєнко М.О., Кобзар О.І.
5 Математика. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.
6 Природознавство. Коршевнюк Т.В., Баштовий В.І.
7 Основи здоров’я. Бойченко Т.Є, Василенко С.В., Гущина Н.І., Василашко І.П., Коваль Н.С., Гурська О.К.
8 Вступ до історії. Власов В.С.
9 Інформатика. Морзе Н.В., Вембер В.П., Барна О.В., Кузьмінська О.Г.
6 1 Історія Стародавнього світу . Бандровський О.Г., Власов В.С.
2 Українська мова. Глазова О.П.
3 Українська література. Авраменко О.М.
4 Світова література. Ніколенко О.М.
5 Інформатика. Морзе Н.В.
6 Музичне мистецтво. Кондратова Л.Г.
7 Образотворче мистецтво. Калініченко О.В.
8 Трудове для хлопчиків. Терещук Б.М.
9 Трудове для дівчаток. Ходзицька І.Ю.
10 Математика . Мерзляк А.Г.
11 Основи здоров’я. Бех І.Д.
12 Географія. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш.
13 Англійська мова. Несвіт А
14 Біологія. Остапченко Л.І., Балан П.Г.
7 1 Історія України. Власов В.С.
2 Всесвітня історія . Щупак І.Я.
3 Музичне мистецтво. Кондратова Л.Г.
4 Зарубіжна література . Ніколенко О.М.
5 Образотворче мистецтво. Папіш Л.В.
6 Українська мова. Глазова О.
7 Українська література. Авраменко О.М.
8 Основи здоров’я. Бойченко Т.Г.
9 Фізика . Баряхтар В.Г.
10 Географія. Кобернік С.Г.Коваленко Р.Р.
11 Англійська мова .Алла Несвіт
12 Алгебра . Мерзляк А.Г.
13 Геометрія. Мерзляк А.Г.
14 Біологія. Остапченко Л.Г.
15 Хімія .Попель П.П.
16 Трудове для хлопчиків. Терещук А.І.
17 Трудове для дівчаток. Гащак В.М.
18 Інформатика. Морзе Н.В.
19 Музичне мистецтво. Кондрашова Л.Г.
8 1 Історія України . Власов В.С.
2 Всесвітня історія .Ліхтер І.М.
3 Географія . Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.
4 Зарубіжна література Ніколенко А.Г.
5 Українська мова . Пентилюк М.І.
6 Українська література . Борзенко О.І., Лобусова О.В.
7 Основи здоров’я .Бойченко Т.Є.
8 Фізика . Головко М.В.
9 Географія .Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.
10 Англійська мова .Алла Несвіт
11 Алгебра . Мерзляк А.Г.
12 Геометрія 8 клас Бурда М.І.
13 Біологія . Матяш Н.Ю.
14 Хімія .Попель П.П.
15 Інформатика. Морзе Н.В.
16 Мистецтво. Кондратова А.Н.
17 Трудове навчання. Хлопці. Терещук А.І.
18 Трудове навчання. Дівчатка. Гащак В.М.
9 1 Історія України. Власов В.С.
2 Всесвітня історія . Полянський П.
3 Основи правознавства . Наровлянський О.Д.
4 Мистецтво. Назарова Н.В.
5 Трудове навчання. Технічні. види праці. Терещук А.І.
6 Трудове навчання. Обслуговуючі види праці. Ходзицька І.Ю.
7 Зарубіжна література . Волощук Є.
8 Українська мова. Заболотний В.В.
9 Українська література. Борзенко О.І.
10 Основи здоров’я . Бех І.Д.
11 Фізика . Баряхтар В.Г.
12 Інформатика Морзе Н.В.
13 Географія . Коберник С.Г.
14 Англійська мова . Несвіт А.
15 Алгебра . Бевз Г.П.
16 Геометрія . Бевз Г.П.
17 Біологія.Остапченко Л.І.
18 Хімія. Попель П.П.
10 1 Українська мова (рівень стандарту). Шевчук С.В.
2 Українська література (рівень стандарту) Фасоля А.М., Яценко Т.О., Уліщенко В.В., Еійчук Г.Л., Тименко В.М.
3 Зарубіжна література (рівень стандарту) Кадобянська Н.М., Удовиченко Л.М.
4 Історія України (профільний рівень) Власов В.С., Кульчицький С.В.
5 Всесвітня історія (рівень стандарту). Полянський П.Б.
6 Правознавство (профільний рівень) Лукянчиков О.М., Новіков Д.О., Карелов К.Ю., Машика В.Т.
7 Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту). Васильків І.Д., Кравчук В.М., Сливка О.А., Танчин І.З., Тимошенко Ю.В., Хлипавка Л.М.
8 Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту) Буренко В.М.
9 Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень) Назаренко П.В., Чен П.В., Севастьянова Д.О..
10 Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту). Бурда М. І., Колесник Т. В., Мальований Ю. І., Тарасенкова Н. А.
11 Інформатика (рівень стандарту) підручник для 10(11) класу закладів загальної середньої освіти. Авт.: Морзе Н. В., Барна О. В..
12 Біологія і екологія (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Авт.: Остапченко Л.І., Батан П. Г., Компанець Т. А., Рушковський С. Р.
13 Географія (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Авт.: Коберник С.Г., Коваленко Р.Р.
14 Фізика (рівень стандарту, за навчального програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О.І.)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Авт.: Сиротюк В. Д.
15 Хімія (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Авт.: Попель П. П., Крикля Л. С.
16 Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Авт.: Гнатюк М. Р.
17 Захист Вітчизни (рівень стандар-ту, «Основи медичних знань») підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Авт.: Лелека В. М., Бахтін А. М., Винограденко Е.В.
11 1 Технології .Романчик О.М.
2 Правознавство .Гаврик В.Г.
3 Історія України. Пометун О.І.
4 Всесвітня історія . Щупак І.
5 Зарубіжна проза .Задонський Д.В.
6 Українська мова .Караман С.О.
7 Українська мова .Єрмоленко С.Я.
8 Українська література .Мовчан Р.В.
9 Астрономія .Пришляк М.П.
10 Фізика .Засєкіна Т.М.
11 Інформатика .Ривкінд Й.Я.
12 Алгебра .Нелін Є.П.
13 Геометрія .Бевз Г.П.
14 Біологія .Межжерін С.В.
15 Хімія .Попель П.П.
16 Художня культура. Назаренко П.В.
17 Екологія .Царик Л.П.
18 Англійська мова. Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В.
19 Захист Вітчизни. Пашко К.О., Герасимів І.М.
20 ЛІС. Назаренко Н.В., Воронянський В.О.
21 Економіка. Радіонова І.Ф.
Кiлькiсть переглядiв: 241

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.