На виконання плану роботи заступника директора з виховної роботи у кінці І семестру 2016-2017 н.р. було організовано і проведено вивчення стану реалізації завдань Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України» у 1-11 класах Вишнівської ЗОШ №3.

Вивченням було охоплено усі класні колективи школи, що мало на меті:

- проаналізувати стан поінформованості класних керівників з основними завданнями та вихідними положеннями Національної програми «Основні орієнтири виховання…»;

- використання в практичній діяльності положень програми, відповідних методичних рекомендацій з впровадження та використання;

- реалізація основних завдань Національної програми «Основні орієнтири виховання…».

У ході вивчення було проаналізовано плани виховної роботи класних керівників, використання авторських та адаптованих програм виховної роботи, проведено співбесіди з педагогами.

Усі класоводи та класні керівники ознайомлені з положеннями Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України» затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 р. №1243. Про це засвідчують наявні документи: протоколи засідань ПМК класних керівників, протоколи засідань педагогічних рад школи, плани роботи як загальношкільні так і класних керівників.

При розгляді шкільної документації встановлено, що з боку адміністрації у повній мірі проводиться методична робота щодо ознайомлення педагогічних працівників з вихідними положеннями Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Аналізуючи документи класних керівників 1-11 класів та подані звіти можна зробити висновки, що пріоритетними питаннями виховної роботи у 2016-2017 н.р. є:

- спрямування виховної роботи на виконання завдань Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;

- удосконалення системи виховної роботи класів, яка спрямована на формування відповідного виховного простору з потужним виховним впливом на особистість, що сприятиме формуванню її ціннісних орієнтацій та духовних пріоритетів;

- модернізація форм організації самоосвітньої діяльності педагогів у між атестаційний період, змісту методів та форм роботи ПМК класних керівників;

- підвищення ефективності діяльності ПМК класних керівників на основі запровадження моніторингових процедур;

- створення виховної системи класу .

Вивчаючи питання стану реалізації завдань «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України» слід зазначити, що у процесі виховання класні керівники 10-11 класів керуються особистісно орієнтованим підходом до здібностей, нахилів кожного старшокласника, тим самим створюючи умови для саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації на основі національних та загальнолюдських цінностей. Класні керівники початкових класів першим і найважливішим чинником виховання виділяють сім’ю, яка через власну культуру, мову, цінності виявляє значний вплив на виховання підростаючого покоління, другим є школа, яка сьогодні покликана стати осередком виховання, в тому числі самовизначення і самореалізації кожної особистості.

Виховна робота планується в закладах так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника життя, гармонізації та гуманізації стосунків між учнями і педагогами, школою і родиною, керуючись ідеями самоцінності дитинства, демократичного діалогу між поколіннями. Важливу роль у цьому відіграє позакласна робота. Домінуюча роль в її організації належить класному керівнику, який передусім організатором позакласних виховних заходів, діє у співдружності з іншими педагогічними працівниками закладу. Адміністрація школи постійно аналізує зайнятість учнів позашкільною роботою.

Одним із пріоритетних напрямків роботи класних керівників є збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. Тому класні керівники й працюють над упровадженням здоров’язберігаючих, здоров’яформуючих та здоров’язміцнюючих технологій у навчально-виховному процесі. Педагоги прагнуть створити кожному учню належні умови для отримання освіти на рівні своїх можливостей, навчити дітей піклуватися про себе та власне здоров’я. Фізичне здоров’я в школі формується через уроки фізичної культури, спортивні секції, проведення фізкультурних хвилинок під час уроків, уроків основ здоров’я та захисту Вітчизни, спецкурсів, програми превентивного виховання «Майбутнє починається сьогодні» (МШП), проекту «Діалог», програми «рівний-рівному», проекту «Школа проти СНІДу».

Продовжуючи реалізацію здоров’язберігаючих та здоров’яформуючих технологій виховання в рамках дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності згідно наказу відділу освіти Києво-Святошинської РДА нашу школу трансформовано у Школи сприяння здоров’ю.

На сьогодні у багатьох класах успішно реалізуються профілактичні програми, серед яких є авторські програми класних керівників, що затверджені науково-методичними радою РМК відділу освіти. Також в практичній діяльності класні керівники використовують адаптовані авторські з виховної роботи, що рекомендовані для використання КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти": для початкової школи (1-4 класи) – «Школа здоров’я», «Паростки надії», «Джерела здоров’я», «Крок у життя», для середньої школи (5-8 класи) – «Ключі до успіху», «Золоте зерно душі», «Краса врятує дитячі душі», для старших класів (9-11 класів) «Знайди себе», «Формуємо підвалини духовності», «Ключі до успіху».

Реалізація завдань та мети «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» здійснюється через організацію виховного процесу на засадах проектної педагогіки, створення програм виховної роботи для кожного класу, оптимальне поєднання форм організації виховної роботи індивідуальної, групової, масової, співпраця з органами учнівського самоврядування.

Педагогічні працівники в ході роботи з учнівськими колективами, батьками враховують принципи Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та реалізують інноваційні технології виховання особистості, творчі підходи.

У плани виховної роботи з учнівськими колективами включені розділи, що передбачені Національною програмою: «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави», «Ціннісне ставлення особистості до людей», «Ціннісне ставлення особистості до природи», «Ціннісне ставлення особистості до мистецтва», «Ціннісне ставлення особистості до праці», «Ціннісне ставлення особистості до себе», «Ціннісне ставлення особистості до свого фізичного «я», «Ціннісне ставлення особистості до свого психічного «я», «Ціннісне ставлення особистості до свого соціального «я». Відповідно змісту кожного розділу сплановані та проведені виховні заходи, які враховують вікові та психологічні особливості учнів початкової, середньої та старшої школи.

У ході вивчення стану реалізації завдань Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» класними керівниками було підготовлено звіти про роботу з учнями в рамках Програми, що здійснювалася впродовж 2015-2016 навчального року.

Аналізуючи подані звіти та результати проведеного вивчення слід відзначити, що змістовно, послідовно, систематично проводиться робота з реалізації завдань у 5-Б, 6-В, 7-А, Б, 8-А, 9-В, 10-А, Б та 11-их класах.

Адміністрацією школи забезпечено:

- проведення засідання ПМК класних керівників з метою опрацювання змісту Національної програми виховання «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів…», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 р.№1243;

- впровадження у школі педагогами-тренерами, які підготовлені на базі КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти", програм превентивного виховання у практику роботи школи;

- організовано в школі змістовну інформаційно-просвітницьку роботу з формування у дітей навичок здорового способу життя;

- затвердження плану заходів з практичного впровадження Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» в системі виховної роботи школи.

На жаль, не всі класні керівники хочуть розміщувати матеріали перспективного педагогічного досвіду з питань організації виховної роботи з учнями класу на Web-сайті школи та в повній мірі реалізувують програми виховної роботи з учнівськими колективами та батьківською громадськістю.

Пропозиції та рекомендації

1. Забезпечити реалізацію змісту Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» у школі

Адміністрація, постійно

2. Забезпечити виконання плану заходів з практичного впровадження Національної програми у класах та інформувати відділ освіти Києво-Святошинської РДА про їх проведення

Адміністрація, до 01.06.2017р.

3. Організувати навчальні заняття, тренінги для класних керівників з питань організації виховного процесу на засадах проективної педагогіки, щодо розроблення програм виховної роботи з учнями.

Заступник директора з виховної роботи, травень 2017-червень 2017 року

4. Розміщувати матеріали перспективного педагогічного досвіду з питань організації виховної роботи з учнями на Web-сайті шкіл, презентувати на засіданнях шкільних та районного ПМК класних керівників, заступників директорів з виховної роботи.

Класні керівники, протягом навчального року

5. Розробити та реалізувати програми виховної роботи з учнівськими колективами та батьківською громадськістю

Класні керівники, до 01.09.2017 р.

6.Здійснювати моніторингові дослідження з питань виховної роботи, формування у школярів ціннісних орієнтирів

Заступник директора з виховної роботи, постійно

Кiлькiсть переглядiв: 700

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.